Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Attachments
  
  
  
  
GiaTri
  
lienhe
<h4><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>BỘ CHỈ HUY QU&Acirc;N SỰ TỈNH HƯNG Y&Ecirc;N</strong></span></span></h4>

<p><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong style="font-family: arial, verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Địa chỉ:&nbsp;&nbsp;</strong><strong style="font-family: arial, verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Số 3 đường Bạch Đằng, th&agrave;nh phố&nbsp;Hưng Y&ecirc;n, tỉnh Hưng Y&ecirc;n.&nbsp;</strong><br style="font-family: arial, verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;" />
<strong style="font-family: arial, verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Điện thoại:</strong>&nbsp;&nbsp;<strong style="font-family: arial, verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">02216250271</strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - &nbsp;<strong style="font-family: arial, verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Email:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong style="font-family: arial, verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">quansu@hungyen.gov.vn</strong></span></span></p>
  
HomeAbout
  
ThongKeTraCuu1001
  
portal_visit_count
180947
  
EnableApproval
False
  
HeadNewsItemCount
7
  
ChanelHeadNewsItemCount
7
  
ShowGoTopOnBottomMenu
True
  
OpenWeblinksInNewTab
False
  
footer
<div class="ExternalClassF07BDDA1DF92460394A82DA949FC8018" style="color: rgb(103, 103, 103); font-family: arial, verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><strong style="font-family: arial, verdana, helvetica, sans-serif;color: rgb(236, 227, 176);font-size: 15px;margin-bottom: 10px;display: block;">&copy; BỘ CHỈ HUY QU&Acirc;N SỰ&nbsp;TỈNH HƯNG Y&Ecirc;N</strong></div>

<div class="ExternalClassF07BDDA1DF92460394A82DA949FC8018" style="font-family: arial, verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">
<div class="ExternalClassF07BDDA1DF92460394A82DA949FC8018" style="font-family: arial, verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"><strong>Chịu tr&aacute;ch nhiệm ch&iacute;nh:</strong>​ <strong>Thượng t&aacute; Nguyễn Quang Tuy&ecirc;n&nbsp;​-&nbsp;Chủ nhiệm Ch&iacute;nh trị&nbsp;Bộ Chỉ huy Qu&acirc;n sự tỉnh.</strong><br />
<strong>Địa chỉ:&nbsp; </strong><strong>Số 3 đường Bạch Đằng, th&agrave;nh phố&nbsp;Hưng Y&ecirc;n, tỉnh Hưng Y&ecirc;n.&nbsp;</strong><br />
<strong>Điện thoại:</strong>&nbsp;&nbsp;<strong>02216250271</strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - &nbsp;<strong>Email:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>quansu@hungyen.gov.vn</strong></div>

<div class="ExternalClassF07BDDA1DF92460394A82DA949FC8018" style="font-family: arial, verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"><b>Giấy ph&eacute;p số: 21/GP-TTĐT của sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng cấp ng&agrave;y 15 th&aacute;ng 3 năm 2018</b></div>

<div class="ExternalClassF07BDDA1DF92460394A82DA949FC8018" style="font-family: arial, verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;">&reg; Bản quyền thuộc về Bộ Chỉ huy Qu&acirc;n sự tỉnh Hưng Y&ecirc;n.</div>

<div class="ExternalClassF07BDDA1DF92460394A82DA949FC8018" style="font-family: arial, verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;">Khi ph&aacute;t h&agrave;nh lại&nbsp;th&ocirc;ng tin từ Website n&agrave;y, xin vui l&ograve;ng&nbsp;ghi r&otilde; nguồn:&nbsp;Bộ chỉ huy qu&acirc;n sự tỉnh Hưng Y&ecirc;n&nbsp;&quot;quansu.hungyen.gov.vn&quot;.</div>
</div>

<p>&nbsp;</p>
  
LatestVideoCount
5
  
JWPSkin
five
  
portal-headnews-template
v2
  
portal-chanelnews-template
v2
  
thong-bao-moi-limit
10
  
lich-tiep-dan
<p>Nội dung đagn cập nhật ...</p>
  
lich-tiep-cu-tri
  
ChuChay
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUÂN ĐỘI LẦN THỨ XI TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG