Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Attachments
  
  
  
TenThuTuc
  
  
DinhKem
  
  
  
Thủ tục thành lập đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp
1
Yes
10Dân quân tự vệ
  
Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chết
2
Yes
10Dân quân tự vệ
  
Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết
3
Yes
10Dân quân tự vệ
  
Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập
1
Yes
27Nghĩa vụ quân sự
  
Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng
2
Yes
27Nghĩa vụ quân sự
  
Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập
3
Yes
27Nghĩa vụ quân sự