Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 11/5 đến ngày 14/5/2020, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khoá XII đã họp thảo luận, cho ý kiến về: Phương hướng công tác nhân sự BCH Trung ương khoá XIII; tiêu chuẩn, tiêu chí, số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019; công tác cán bộ. BCH Trung ương đã xem xét, cho ý kiến vào các văn bản: Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ Hội nghị Trung ương 11 đến Hội nghị Trung ương 12 khoá XII; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; thực hiện nhiệm vụ của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và uỷ ban kiểm tra các cấp năm 2019.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Theo Quy chế làm việc của BCH Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XII và quyết định của Bộ Chính trị, có 207 đại biểu tham dự Hội nghị gồm: 172 đồng chí Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, 20 đồng chí Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng và 15 đồng chí Phó Chủ nhiệm, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.

Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 12 BCH Trung ương Đảng khoá XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Các đồng chí Uỷ viên BCH Trung ương Đảng và các đại biểu mời dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các đề án, báo cáo, tờ trình. Bộ Chính trị đã họp, thảo luận, tiếp thu ý kiến của Trung ương và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. BCH Trung ương Đảng đã thống nhất cao, thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Sau đây là Thông báo nhanh về kết quả Hội nghị.

 • VỀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC NHÂN SỰ BCH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XIII
 1. Về tổng kết công tác nhân sự Đại hội XII

BCH Trung ương thống nhất cao Báo cáo của Bộ Chính trị về tổng kết công tác nhân sự Đại hội XII và nhấn mạnh: Công tác chuẩn bị nhân sự được tiến hành chặt chẽ, thận trọng, đúng quy định; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đã cơ bản kế thừa những ưu điểm và kinh nghiệm của công tác nhân sự một số nhiệm kỳ trước đây; đồng thời, bám sát thực tiễn, khả năng đáp ứng của đội ngũ cán bộ cấp chiến lược và cách làm phù hợp, đã góp phần vào sự thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Việc bầu được BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cơ bản bảo đảm cơ cấu, số lượng, chất lượng, có sự hài hoà, hợp lý giữa kế thừa, ổn định và đổi mới, phát triển, nhất là trong tình hình, bối cảnh có những vấn đề phức tạp, nhạy cảm không dễ giải quyết, đã được cán bộ, đảng viên, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên tất cả các lĩnh vực; góp phần quan trọng nâng cao vai trò, vị thế, tiềm lực, uy tín của đất nước và củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Bên cạnh đó, BCH Trung ương cũng chỉ ra một số hạn chế, bất cập cơ bản trong công tác nhân sự BCH Trung ương khoá XII là: Tiêu chuẩn Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chưa có tính lượng hoá cao; tiêu chí đặc thù để phân biệt giữa các nhóm chức danh chưa thật rõ. Việc xác định, phân bổ số lượng Uỷ viên BCH Trung ương Đảng ở một số nơi chưa thực sự sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; chưa có biện pháp hiệu quả để tăng cường cơ cấu BCH Trung ương đối với những lĩnh vực quan trọng hoặc còn thiếu. Một số trường hợp chưa thực sự hài hoà giữa cơ cấu và tiêu chuẩn. Còn có sự khác nhau về độ tuổi tái cử giữa các đồng chí Uỷ viên BCH Trung ương Đảng công tác ở địa phương với các đồng chí công tác ở các cơ quan Trung ương làm phát sinh tâm tư và khó khăn trong công tác bố trí cán bộ, nhất là các đồng chí không đủ tuổi tái cử cấp uỷ địa phương. Quy trình giới thiệu nhân sự BCH Trung ương có điểm còn thiếu chặt chẽ; chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng trong việc giới thiệu nhân sự tham gia BCH Trung ương; chưa quy định rõ trách nhiệm của người đề cử tại Đại hội và Hội nghị BCH Trung ương lần thứ nhất nên có trường hợp không đủ tiêu chuẩn, điều kiện vẫn được đề cử vào danh sách bầu cử và cá biệt đã có người trúng cử. Công tác thẩm định đối với một số nhân sự thiếu chặt chẽ, chưa khách quan, nhất là nhân sự được đề cử tại Đại hội và Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương khoá XII, cá biệt còn để “lọt” cả người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện và không có trong phương án nhân sự vào BCH Trung ương, Bộ Chính trị. Hiện tượng vận động, tranh thủ phiếu giới thiệu, phiếu bầu còn diễn ra phức tạp, ảnh hưởng không tốt đến quá trình lựa chọn nhân sự, kết quả bầu cử. Việc thực hiện quy chế, nội quy của Đại hội chưa nghiêm túc; tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, sự tự giác của một số đại biểu còn chưa cao.

BCH Trung ương thống nhất với Bộ Chính trị về nguyên nhân của những hạn chế, bất cập trên là: (1) Do nhận thức, trách nhiệm của một số cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu các cấp về công tác nhân sự đại hội chưa thực sự đầy đủ, sâu sắc, toàn diện. (2) Hệ thống các quy chế, quy định về công tác cán bộ còn thiếu đồng bộ, chặt chẽ, nhất là quy định trong việc giới thiệu, đề cử nhân sự tại Đại hội; chưa có quy định, chế tài về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và biện pháp cụ thể để phát hiện, phòng, chống, ngăn chặn chạy chức, chạy quyền một cách có hiệu quả. (3) Đánh giá cán bộ vẫn là khâu khó và hạn chế, nhưng chậm được khắc phục; thiếu cơ chế phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để thẩm định, rà soát, “sàng lọc” những người không còn đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và phát hiện, giới thiệu những cán bộ thực sự có đức, có tài tham gia BCH Trung ương Đảng khoá XII.

Từ việc đánh giá khách quan, toàn diện, sâu sắc công tác nhân sự Đại hội XII, BCH Trung ương thống nhất với Bộ Chính trị về những kinh nghiệm trong công tác nhân sự Đại hội là: (1) Phải quán triệt đầy đủ, sâu sắc và thực hiện nghiêm các quan điểm, nguyên tắc, định hướng, tư tưởng chỉ đạo về công tác nhân sự BCH Trung ương. Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên, chặt chẽ, toàn diện, sâu sát của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tiểu ban Nhân sự, các cấp uỷ, tổ chức đảng; của đồng chí Tổng Bí thư, người đứng đầu các cấp trong suốt quá trình chuẩn bị nhân sự và tổ chức Đại hội. Đồng thời, xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện và kiên trì, nhất quán trong tổ chức thực hiện. (2) Xây dựng BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lựa chọn nhân sự các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước là công việc rất hệ trọng, quyết định vận mệnh của Đảng, tồn vong của chế độ và sự phát triển của đất nước. Do vậy, phải tiến hành một cách khoa học, bài bản, chặt chẽ, thận trọng, khách quan, hiệu quả, làm đến đâu chắc đến đó; đồng thời, gắn kết chặt chẽ với yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng. (3) Phải có quy chế, quy định chặt chẽ, đồng bộ, tổng thể, liên thông, bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch. Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan tham mưu, người đứng đầu và cá nhân liên quan trong công tác cán bộ; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng chạy chức, chạy quyền. BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tiểu ban Nhân sự và Đoàn Chủ tịch Đại hội phải duy trì, bảo đảm sự lãnh đạo thường xuyên, liên tục về công tác nhân sự cho đến khi bầu được BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư khoá mới. (4) Trong quá trình chuẩn bị và thực hiện phải tăng cường và bảo đảm sự lãnh đạo của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, phát huy dân chủ, giữ đúng nguyên tắc, thực hiện nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đề cao sự gương mẫu, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị của người đímg đầu, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất, đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết. Đồng thời, bám sát thực tiễn để có phương pháp, cách lựa chọn nhân sự phù hợp, hiệu quả. Xây dựng phương án nhân sự gắn liền với việc dự kiến điều động, luân chuyên, bố trí, phân công các đồng chí Uỷ viên BCH Trung ương Đảng trước và sau Đại hội. (5) Đối với những việc khó, phức tạp, nhạy cảm thì càng phải giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu và quyết định theo đa số. Chủ động nắm chắc tình hình, dự báo được những vấn đề có thể phát sinh đối với nhân sự để có giải pháp xử lý kịp thời, phù hợp, hiệu quả.

 1. Về phương hướng công tác nhân sự BCH Trung ương khoá XIII

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội lần thứ XIII của Đảng, với tinh thần coi cán bộ và công tác cán bộ là “cái gốc của mọi công việc”, “then chốt của then chốt”, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, đồng thời để đáp ứng yêu cầu phát triển trước tình hình mới, BCH Trung ương đã thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn và thống nhất cao với Báo cáo của Bộ Chính trị về phương hướng công tác nhân sự BCH Trung ương Đảng khoá XIII, nhấn mạnh một số vấn đề sau:

Về quan điểm chỉ đạo, nguyên tắc xây dựng BCH Trung ương khóa XIII: (1) Phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tục, chặt chẽ của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp uỷ, tổ chức đảng, của đồng chí Tổng Bí thư và người đứng đầu các cấp trong suốt quá trình chuẩn bị nhân sự trước, trong và sau Đại hội. Đồng thời, phải đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết; phải bám sát, cụ thể hoá, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của BCH Trung ương khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ; thực hiện đúng Điều lệ, quy định, quy chế, quy trình của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Mở rộng dân chủ nhưng phải có tập trung, phát huy dân chủ nhưng phải có sự lãnh đạo. Thực hiện nghiêm, hiệu quả Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền trong quá trình chuẩn bị nhân sự và tổ chức Đại hội. (2) Công tác nhân sự phải tiến hành một cách khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện, hiệu quả theo phương châm: Làm từng bước, từng việc, từng khâu, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó. Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, các cơ quan tham mưu và cá nhân có liên quan trong việc đề xuất, thẩm định, thẩm tra, kết luận về những nội dung liên quan đến nhân sự BCH Trung ương. (3) Phải xử lý hài hoà, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa kế thừa, ổn định và đổi mới, phát triển; giữa tính phổ biến và tính đặc thù; giữa chuyên môn đào tạo và sở trường, năng lực thực tiễn; giữa kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển; trong đó, đặc biệt đề cao chất lượng, hiệu quả; bảo đảm phù hợp về cơ cấu, độ tuổi, giới tính, dân tộc, vùng, miền..., nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Kiên quyết không để “lọt” những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng, không trúng cử cấp uỷ cấp dưới vào BCH Trung ương, nhưng cũng không bỏ “sót” những đồng chí thực sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và trong nhân dân. (4) Đánh giá cán bộ phải xuyên suốt, liên tục, nhiều chiều, bằng “sản phẩm”, gắn kết chặt chẽ kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị với hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu và so sánh với các chức danh tương đương; bảo đảm dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch. Có cơ chế phối hợp thẩm định, rà soát hiệu quả, nhất là đối với những nhân sự còn có ý kiến khác nhau hoặc có vấn đề cần phải thẩm tra, làm rõ, kết luận. (5) Phải tỉnh táo, đề cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử bất mãn, cơ hội chính trị, tung tin giả, tin xấu độc gây hoang mang, nghi ngờ, chia rẽ nội bộ và tác động tiêu cực đến công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng. (6) Các cấp uỷ, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu các cấp và các đồng chí lãnh đạo có liên quan phải chỉ đạo, có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên có biểu hiện lợi dụng vị trí, chức vụ... để có hành vi và việc làm không đúng nguyên tắc, thiếu tính xây dựng, không minh bạch, khách quan hoặc đưa những thông tin không chính thức, bịa đặt, “lượm lặt”, không đúng sự thật, thiếu chính xác, chưa được xác minh, kiểm chứng, kết luận liên quan đến nhân sự và công tác nhân sự.

Về mục tiêu, yêu cầu xây dựng BCH Trung ương khoá XIII, BCH Trung ương nhấn mạnh: Những năm sắp tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước sẽ có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, tạo ra cả thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức; đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu to lớn, phức tạp đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; các thế lực thù địch vẫn tìm mọi cách để phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Tình hình đó đòi hỏi Đảng ta hơn bao giờ hết phải thật sự vững vàng, giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân tin cậy, yêu mến. Là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội, BCH Trung ương khoá XIII phải là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có tầm nhìn chiến lược, có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về tính chiến đấu, tính kỷ luật; gắn bó mật thiết với nhân dân, biết lắng nghe, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và trong nhân dân; đủ uy tín, năng lực, sức khoẻ để lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Trên tinh thần đó, BCH Trung ương xác định 6 yêu cầu: (1) Xây dựng BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII, nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước phải là một tập thể trong sạch, vững mạnh, thật sự đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động. Uỷ viên BCH Trung ương Đảng khoá XIII phải là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, năng lực, trí tuệ và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân. (2) BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII cần có số lượng và cơ cấu hợp lý, nhất là ở những vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác quan trọng. Bảo đám sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng. (3) Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư khóa XIII phải là những đồng chí tiêu biểu cho toàn Đảng về tính tiền phong, gương mẫu, tính xây dựng, tính chiến đấu, tính hành động, tính kỷ luật, tính nhân văn; dám hy sinh vì sự nghiệp cao cả của Đảng, vì lợi ích của Nhân dân; có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực nổi trội và có uy tín; có tư duy đổi mới, sáng tạo, có đam mê, tâm huyết, trách nhiệm, có tầm nhìn chiến lược, lý luận chính trị sắc bén; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm; có khả năng quy tụ, đoàn kết, thống nhất và huy động sức mạnh tổng hợp; không tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; có thành tích, kết quả, “sản phẩm” cụ thể trong quá trình công tác; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công. (4) Việc giới thiệu, lựa chọn nhân sự phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và nói chung dựa trên cơ sở quy hoạch BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng phương án sắp xếp, bố trí khoa học, hợp lý, “đúng người, đúng việc” đối với nhân sự lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ tới. (5) Thực hiện tốt phương châm: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, đi đôi với phát huy, mở rộng dân chủ; bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao. Kế thừa và phát huy những bài học quý, kinh nghiệm hay, nội dung còn phù hợp; đồng thời, chỉ rõ và kiên quyết khắc phục những hạn chế, bất cập, sơ hở, khuyết điểm qua thực hiện công tác nhân sự một số nhiệm kỳ Đại hội vừa qua. (6) Phải có biện pháp hiệu quả để chấm dứt ngay tình trạng vận động, biếu xén, “quà cáp”, “chạy phiếu bầu”, “chạy phiếu giới thiệu, đề cử”,... Đồng thời, đề cao tinh thần cảnh giác và có giải pháp hiệu quả để đấu tranh chống các quan điểm sai trái, hoạt động tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt là đối với công tác nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Về tiêu chuẩn Uỷ viên BCH Trung ương khoá XIII, BCH Trung ương nhất trí thực hiện theo Quy định số 214-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị; đồng thời, có điều chỉnh, bổ sung và cụ thể hoá một số nội dung tiêu chuẩn cho phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tế.

BCH Trung ương nhấn mạnh: (1) Uỷ viên BCH Trung ương phải là những đồng chí tiêu biểu của Đảng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác. Có ý thức trách nhiệm cao, kiến thức toàn diện; tích cực tham gia thảo luận, đóng góp, hoạch định đường lối, chính sách và sự lãnh đạo tập thể của BCH Trung ương. Có năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách, nhiệm vụ của Đảng, chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới ở lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công quản lý, phụ trách. Có năng lực dự báo, xử lý, ứng phó kịp thời, hiệu quả những tình huống đột xuất, bất ngờ; có khả năng làm việc độc lập. Có tố chất, năng lực lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược; có hoài bão, khát vọng đổi mới vì dân, vì nước. Đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp dưới trực tiếp và tương đương.

Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương phải là những cán bộ trẻ, cơ bản đáp ứng được tiêu chuẩn của Uỷ viên BCH Trung ương; qua thực tiễn công tác thể hiện có năng lực, nổi trội, triển vọng phát triển về tố chất lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược; được quy hoạch chức danh Uỷ viên BCH Trung ương và lãnh đạo chủ chốt tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương, ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các chức vụ: Bí thư quận uỷ, huyện uỷ, giám đốc sở, ban, ngành, cục trưởng, vụ trưởng, trưởng ban và tương đương trở lên trong thời gian ít nhất là 3 năm (tính đến thời điểm tháng 01/2021).

(2) Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải là những đồng chí thật sự tiêu biểu, mẫu mực của BCH Trung ương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, ý chí chiến đấu, năng lực lãnh đạo, quản lý, ý thức tổ chức kỷ luật. Có tầm nhìn tư duy chiến lược, có khả năng phân tích, dự báo, tổng hợp, đề xuất những vấn đề mới một cách đúng đắn; có trình độ hiểu biết sâu sắc về lý luận chính trị, biết phát hiện và sử dụng người có đức, có tài; là Uỷ viên chính thức BCH Trung ương trọn một nhiệm kỳ trở lên; đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, trưởng hoặc phó các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và tương đương; còn độ tuổi trong quy định và đủ sức khoẻ để đảm đương nhiệm vụ. Trường hợp Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư công tác trong quân đội thì phải kinh qua chức vụ chủ trì cấp quân khu và tương đương.

BCH Trung ương thống nhất, kiên quyết không để lọt vào BCH Trung ương những người có một trong các khuyết điểm sau: (1) Bản lĩnh chính trị không vững vàng; không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng; có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, quan liêu, cục bộ, vận động cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm; thiếu chính kiến, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh. (2) Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mị dân, chuyên quyền, độc đoán, không công bằng, công minh trong đánh giá, sử dụng cán bộ, trù dập người thẳng thắn đấu tranh, phê bình. (3) Để nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng hoặc để xảy ra tham nhũng, thất thoát, vụ việc tiêu cực lớn ở địa phương, cơ quan, đơn vị. (4) Không chịu nghiên cứu học hỏi; bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm. (5) Ý thức kỷ luật kém, không chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức, uy tín thấp. (6) Kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải trình rõ được nguồn gốc; bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền đê thu lợi bất chính. (7) Vi phạm quy định về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay.

Trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, BCH Trung ương cần có số lượng và cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, có tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển. Tăng cường số lượng Uỷ viên BCH Trung ương ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác trọng yếu; chú ý tăng thêm tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. BCH Trung ương khoá XIII cần có 3 độ tuổi (dưới 50; từ 50 - 60 và từ 61 trở lên). Phấn đấu dưới 50 tuổi khoảng từ 15 - 20%; từ 50 - 60 tuổi khoảng trên, dưới 70%; từ 61 tuổi trở lên khoảng trên, dưới 10%. Trường hợp “đặc biệt” nào cần thiết phải tái cử BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ Chính trị sẽ căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể để cân nhắc, xem xét thận trọng, kỹ lưỡng, nhiều mặt, trên cơ sở sự nổi trội về phẩm chất chính trị, năng lực thực tiễn, uy tín trong Đảng, trong nhân dân và yêu cầu, đòi hỏi của vị trí, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, lĩnh vực công tác trọng yếu của Đảng khoá XIII, trình BCH Trung ương xem xét, quyết định việc đề cử.

BCH Trung ương đã thống nhất trình Đại hội XIII: số lượng Uỷ viên BCH Trung ương khoá XIII khoảng 200 đồng chí, trong đó khoảng 180 Uỷ viên chính thức, 20 Uỷ viên dự khuyết; Bộ Chính trị khoảng 17-19 đồng chí, Ban Bí thư Trung ương Đảng khoảng 11-13 đồng chí.

Về phương pháp và quy trình giới thiệu, lựa chọn nhân sự BCH Trung ương khoá XIII, BCH Trung ương nhất trí cao với Báo cáo của Bộ Chính trị, cơ bản thực hiện quy trình 5 bước theo Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị và quy trình nhân sự cấp uỷ được quy định trong Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Quy trình được cụ thể hoá theo 3 nhóm đối tượng: (1) Các đồng chí tái cử. (2) Các đồng chí lần đầu tham gia BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; các chức danh lãnh đạo chủ chốt khoá XIII. (3) Đối với trường hợp “đặc biệt”, Bộ Chính trị sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để có phương pháp, cách làm phù hợp, chặt chẽ và vào thời điểm thích hợp. Thực hiện quy trình giới thiệu các đồng chí tái cử trước, tiếp đó tiến hành giới thiệu các đồng chí lần đầu tham gia, tiến hành giới thiệu trường hợp “đặc biệt” sau cùng. Giới thiệu nhân sự BCH Trung ương trước, sau đó tiến hành giới thiệu nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII; sau cùng giới thiệu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước.

BCH Trung ương giao cho Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương và Báo cáo tiếp thu giải trình của Bộ Chính trị, hoàn chỉnh để ban hành Phương hướng công tác nhân sự BCH Trung ương khoá XIII; chỉ đạo Tiểu ban Nhân sự và các cơ quan liên quan chuẩn bị dự kiến nhân sự giới thiệu tham gia BCH Trung ương khoá XIII.

 • VỀ SỐ LƯỢNG VÀ VIỆC PHÂN BỔ ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

BCH Trung ương thống nhất cao với Báo cáo của Bộ Chính trị về tổng kết việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, XI và XII; tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng và dự kiến việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. BCH Trung ương nhấn mạnh: Việc quyết định số lượng và phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc cần bám sát Điều lệ Đảng và căn cứ vào đầu mối các đảng bộ trực thuộc, số lượng đảng viên, vị trí quan trọng của từng đảng bộ. Cần định hướng rõ về tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần đại biểu để các đảng bộ lựa chọn, bầu được các đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho đảng bộ dự Đại hội Đảng toàn quốc, góp phần vào sự thành công của Đại hội. Trong cơ cấu đại biểu, cần có tỉ lệ hợp lý đại biểu là cán bộ quản lý, nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, nhất là ở các cơ quan tham mưu chiến lược.

BCH Trung ương nhất trí cao với những nguyên tắc, căn cứ phân bổ đại biểu và quyết định tổng số đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng là 1.590 đại biểu, phân bổ cho các đảng bộ trực thuộc Trung ương theo 3 tiêu chí cơ bản sau: (1) Phân bổ đại biểu theo đầu mối đảng bộ trực thuộc Trung ương: 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương, mỗi đảng bộ được phân bổ 13 đại biểu. (2) Phân bổ đại biểu theo số lượng đảng viên có đến ngày 31/3/2020: Cứ có 12.000 đảng viên được phân bổ 1 đại biểu, nếu còn dư từ 6.001 đảng viên trở lên được thêm 1 đại biểu. (3) Phân bổ đại biểu theo vị trí quan trọng: Đảng bộ thành phố Hà Nội được phân bổ thêm 10 đại biểu, Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh được phân bổ thêm 5 đại biểu; Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Công an Trung ương, mỗi đảng bộ được phân bổ thêm 8 đại biểu; Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương được phân bổ thêm 39 đại biểu; Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương được phân bổ thêm 8 đại biểu.

Ngoài số đại biểu được phân bổ theo 3 tiêu chí cơ bản nêu trên, BCH Trung ương quyết định chỉ định 15 đại biểu là bí thư đảng uỷ, đại sứ Việt Nam tại các địa bàn lĩnh vực quan trọng về đối ngoại, kinh tế; có đông đảng viên, kiều bào.

III- VỀ PHƯƠNG HƯỚNG BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

BCH Trung ương ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của Đảng đoàn Quốc hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan đã khẩn trương nghiên cứu, tổng kết, xây dựng Đề án phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. BCH Trung ương nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp lần này tiếp tục được tổ chức vào cùng một ngày trên phạm vi cả nước, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo quy định của Hiến pháp năm 2013 và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước mới được ban hành. Vì vậy, các cấp, các ngành, đoàn thể cần tập trung thực hiện tốt các nội dung chủ yếu sau:

 1. Về mục đích, yêu cầu của cuộc bầu cử

BCH Trung ương khẳng định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào năm 2021 là sự kiện chính trị hệ trọng của đất nước; thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành và công tác cán bộ của Đảng.

BCH Trung ương thống nhất cao với mục đích, yêu cầu sau:

 • Phải bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng để cuộc bầu cử được tiến hành đồng bộ, dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thật sự là ngày hội lớn của toàn dân.
 • Thực hiện tốt chủ trương của Đảng về bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương; gắn kết quả nhân sự đại hội đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; công tác bầu cử với yêu cầu xây dựng và củng cố tổ chức bộ máy nhà nước, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2021-2026.

- Công tác chuẩn bị nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phải xử lý hài hoà giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển, trong đó đặc biệt đề cao chất lượng, hiệu quả, tiêu biểu cho cơ cấu, giới tính, dân tộc, trẻ tuổi,... trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

 • Kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đối với những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn; nhất là những người đã phạm sai lầm hoặc sa sút về phẩm chất, đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, hống hách, gia trưởng, nịnh trên, nạt dưới, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước.
 • Rút kinh nghiệm việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các khoá gần đây đế phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế trong tổ chức bầu cử, đề xuất phương hướng, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức bầu cử.
 • Phân công cụ thể trách nhiệm của các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức phụ trách bầu cử; chủ động phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tổ chức để xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và tiến hành bầu cử.
 1. Về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

BCH Trung ương tán thành dự kiến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong toàn quốc là ngày Chủ nhật, 23 tháng 5 năm 2021.

 1. Thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia và các tổ chức phụ trách bầu cử

Hội đồng bầu cử quốc gia có 21 thành viên, gồm Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch và 16 Uỷ viên. Chủ tịch Quốc hội đồng thời là Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; các Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia gồm một Phó Chủ tịch Quốc hội, một Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các Uỷ viên Hội đồng bầu cử quốc gia gồm ba Phó Chủ tịch Quốc hội (để trực tiếp phụ trách ba Tiểu ban của Hội đồng), Trưởng Ban Công tác đại biểu, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

 1. Tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân

BCH Trung ương yêu cầu thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và tiêu chuẩn cán bộ được quy định trong các nghị quyết, quy định của Đảng; bảo đảm giới thiệu người ứng cử phải: (1) Trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. (2) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam. (3) Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. (4) Có trình độ văn hoá, chuyên môn, đủ năng lực, sức khoẻ, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. (5) Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

Đối với đại biểu Quốc hội chuyên trách, ngoài tiêu chuẩn chung của đại biểu Quốc hội còn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 1. Có trình độ đại học trở lên, năng lực phân tích, hoạch định chính sách và khả năng tổ chức công việc, có chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với vị trí dự kiến. Có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, có ý thức trách nhiệm trong hoạt động của Quốc hội.
 2. Nếu ứng cử làm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương thì phải đáp ứng một trong các yêu cầu sau:
 • Đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ từ vụ trưởng và tương đương, chức vụ giám đốc sở, ngành và tương đương trở lên và đã được quy hoạch đại biểu Quốc hội chuyên trách; nếu chưa được quy hoạch vào đại biểu Quốc hội chuyên trách thì phải được quy hoạch giữ chức vụ từ thứ trưởng và tương đương trở lên.
 • Nếu thuộc khối Quân đội, Công an thì phải kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ của chức danh cục trưởng, vụ trưởng và tương đương, chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh, chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh, giám đốc công an tỉnh và tương đương trở lên.
 1. Nếu ứng cử làm đại biểu Quốc hội chuyên trách ở địa phương: Phải là tỉnh uỷ viên đang giữ chức vụ giám đốc sở hoặc tương đương trở lên, nói chung có quy hoạch một trong các chức danh sau: uỷ viên ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên; có khả năng đóng góp vào hoạt động của Quốc hội.

Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách, ngoài tiêu chuẩn chung của đại biểu Quốc hội còn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Ở cấp tỉnh: (1) Có trình độ đại học trở lên, có năng lực xây dựng chính sách và khả năng tổ chức các hoạt động giám sát; có chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với vị trí dự kiến. Có tư tưởng chính trị vững vàng, có ý thức trách nhiệm trong hoạt động của Hội đồng nhân dân. (2) Người ứng cử chủ tịch Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách phải là uỷ viên ban thường vụ tỉnh uỷ trở lên, đã được quy hoạch vào chức danh chủ tịch Hội đồng nhân dân; người ứng cử phó chủ tịch Hội đồng nhân dân chuyên trách phải là tỉnh uỷ viên (trong 2 đồng chí phó chủ tịch Hội đồng nhân dân có 1 đồng chí là uỷ viên ban thường vụ tỉnh uỷ), đang giữ chức vụ từ giám đốc sở hoặc tương đương trở lên và được quy hoạch phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trở lên; người ứng cử trưởng ban của Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách phải giữ chức vụ từ phó giám đốc sở hoặc tương đương trở lên; người ứng cử phó trưởng ban của Hội đồng nhân dân chuyên trách phải giữ chức vụ từ trưởng phòng hoặc tương đương trong các sở, ban, ngành ở cấp tỉnh trở lên.

+ Ở cấp huyện: (1) Có trình độ đại học trở lên; có năng lực xây dựng chính sách và khả năng tổ chức các hoạt động giám sát; có chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với vị trí dự kiến. Có tư tưởng chính trị vững vàng, có ý thức trách nhiệm trong hoạt động của Hội đồng nhân dân. (2) Người ứng cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách phải là uỷ viên ban thường vụ huyện uỷ trở lên và đã được quy hoạch vào chức danh chủ tịch Hội đồng nhân dân; người ứng cử phó chủ tịch Hội đồng nhân dân chuyên trách phải là huyện uỷ viên, giữ chức vụ từ trưởng phòng hoặc tương đương ở cấp huyện trở lên và được quy hoạch phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện trở lên; người ứng cử trưởng ban của Hội đồng nhân dân chuyên trách phải giữ chức vụ từ phó trưởng phòng hoặc tương đương ở cấp huyện trở lên; người ứng cử phó trưởng ban của Hội đồng nhân dân chuyên trách phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên từ 5 năm trở lên và được quy hoạch vào chức vụ phó trưởng phòng hoặc tương đương ở cấp huyện trở lên.

+ Ở cấp xã: Người ứng cử phó chủ tịch Hội đồng nhân dân chuyên trách phải là cấp uỷ viên; nơi nào có điều kiện thì bố trí uỷ viên thường vụ đảng uỷ cấp xã. Ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ cần hướng dẫn tiêu chuẩn ứng cử phó chủ tịch Hội đồng nhân dân chuyên trách cấp xã theo hướng là cán bộ trẻ, có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt.

- Về độ tuổi:

BCH Trung ương thống nhất, để bảo đảm tính nhất quán, liên thông, đồng bộ trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, sự ổn định trong công tác cán bộ, thực hiện tính tuổi theo Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW, đối với đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương (trừ các đồng chí thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội là Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Uỷ viên Bộ Chính trị): “độ tuổi tái cử chính quyền ít nhất là 30 tháng và thời điểm tính độ tuổi tái cử chính quyền là tháng 5/2021”[1], tính đến tháng 5/2021 (nam sinh từ tháng 11/1963, nữ sinh từ tháng 11/1968 trở lại đây). Trường hợp đại biểu nữ giữ chức vụ được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn theo Nghị định số 53/2015/NĐ-CP, ngày 29/5/2015 của Chính phủ thì tiếp tục tái cử nếu sinh từ tháng 5/1966 trở lại đây.

Người lần đầu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách ở các cấp phải đủ tuổi tham gia hai nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân trở lên hoặc ít nhất trọn một nhiệm kỳ tính đến tháng 5/2021.                                                                                                                       .

 1. Số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân
 • Tổng số đại biểu Quốc hội khoá XV dự kiến là 500 người như quy định của Luật và được phân bổ: số lượng đại biểu Quốc hội ở các cơ quan Trung ương là 207 đại biểu (41,4%); số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 293 đại biểu (58,6%).
 • Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách cả nước ở 3 cấp tối đa là 15.841 đại biểu, gồm: Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách cấp tỉnh khoảng 606 đại biểu; tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách cấp huyện khoảng 4.798 đại biểu; tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách ở cấp xã là 10.437 đại biểu.

BCH Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương, báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị, chỉ đạo Đảng đoàn Quốc hội hoàn chỉnh Đề án Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trình Quốc hội xem xét, quyết định để tổ chức thực hiện; lãnh đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 • VỀ BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ NĂM 2019

BCH Trung ương Đảng đã thảo luận, tán thành, thống nhất cao với Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019; đánh giá cao công tác chuẩn bị, quá trình tiến hành và kết quả kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019.

BCH Trung ương thống nhất nhận định: Năm 2019, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược, chiến tranh thương mại, công nghệ, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ diễn ra gay gắt; xung đột vũ trang, khủng bố, tấn công mạng gây bất ổn ở nhiều quốc gia và khu vực. Châu Á - Thái Bình Dương, nhất là khu vực Đông Nam Á là một trọng điểm can dự, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn. Tình hình Biển Đông diễn biến ngày càng phức tạp và tiềm ẩn những nguy cơ, nhân tố bất ổn mới. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi, kết quả đạt được, những khó khăn, yếu kém kéo dài chưa khắc phục được và tình hình dịch bệnh, hạn hán, xâm nhập mặn,... đã tác động và ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội của đất nước. Trước bối cảnh trên, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện nhiệm vụ với những kết quả sau:

Năm 2019 và nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ khoá XII, Bộ Chính trị, Ban Bí thư là tập thể đoàn kết, thống nhất, gương mẫu, bản lĩnh, trí tuệ; đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực và đã đạt được những kết quả to lớn, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, cũng như tạo tiền đề cho những năm tiếp theo. Nổi bật là:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện đường lối, thể chế, nhất là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xử lý và giải quyết có hiệu quả những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém từ nhiều năm trước của nền kinh tế; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và đạt mức tăng trưởng cao trên 7%. Lạm phát được kiểm soát ở mức thấp. Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm. So với đầu nhiệm kỳ, tỉ lệ nợ công/GDP ngày càng giảm, dự trữ ngoại hối tăng cao và ở ngưỡng an toàn. Nền kinh tế giảm dần sự phụ thuộc vào khai thác khoáng sản, tài nguyên. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao.

Những chủ trương, quyết sách lớn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về quốc phòng, an ninh, đối ngoại thể hiện sự phát triển mới ngày càng toàn diện trong tư duy lý luận của Đảng trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới, phù hợp với diễn biến tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho đất nước. Thế và lực về quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước ta được củng cố, tăng cường; giữ vững độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và môi trường hoà bình, ổn định để đất nước phát triển, đóng góp tích cực, có trách nhiệm cho hoà bình, ổn định phát triển của thế giới và khu vực được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, đồng tình ủng hộ; uy tín, vị thế của Đảng, của đất nước ngày càng được khẳng định và nâng cao trên trường quốc tế, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tốt. Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được quan tâm. Bước đầu đã ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đao đức, lối sống... Công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua đã nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

BCH Trung ương nhấn mạnh, những kết quả đạt được của năm 2019 và từ đầu nhiệm kỳ XII đến nay có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng, không chỉ tạo ra dấu ấn lớn, là điểm tựa cho năm trước thềm đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, mà còn tạo ra niềm tin, khí thế để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vững vàng vượt qua khó khăn, thử thách, tận dụng thời cơ để nước ta bước vào một thời kỳ phát triển mới.

Đạt được những kết quả trên có nhiều nguyên nhân, nhưng bao trùm là sự quyết tâm cao, sự nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn kiên định, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, lãnh đạo, chỉ đạo một cách toàn diện, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của BCH Trung ương, đặc biệt là đối với những lĩnh vực quan trọng, then chốt; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ; sự giám sát của Quốc hội; là sự vào cuộc quyết liệt của các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân các cấp. Kết quả đó thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các lực lượng vũ trang; sự lao động sáng tạo, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân ta; sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè, cộng đồng quốc tế.

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng còn một số hạn chế: Việc tổ chức thực hiện, cụ thể hoá, thể chế hoá chủ trương, đường lối của Đảng, một số trường hợp còn chưa sâu sát, kịp thời, chưa đồng bộ, quyết liệt. Kinh tế tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng, chất lượng, hiệu quả còn thấp; tính tự chủ của nền kinh tế chưa đáp ứng được yêu cầu trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường còn nhiều bất cập; việc xử lý các dự án thua lỗ, chậm tiến độ và các ngân hàng thương mại yếu kém còn chậm, nhiều vướng mắc; chậm triển khai các công trình trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn. Có lúc, có nơi việc xây dựng tổ chức thực hiện đường lối, chính sách, luật pháp thực thi công vụ vẫn là khâu yếu; kỷ cương, kỷ luật chưa nghiêm.

BCH Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị tiếp thu các ý kiến góp ý của Trung ương để có giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ và hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian tới.

 •  VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ
 • BCH Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 2 đồng chí giữ chức Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII, gồm: Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum và đồng chí Trần Thị Hiền, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.
 • BCH Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng, với số phiếu 100%.
 • Theo Quy chế làm việc của BCH Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XII, BCH Trung ương Đảng đã xem xét, thống nhất cao với Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 11 đến Hội nghị Trung ương 12 và Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; thực hiện nhiệm vụ của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và uỷ ban kiểm tra các cấp năm 2019.

BCH Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tiến hành thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

[1] Phải còn đủ tuổi công tác ít nhất là ½ nhiệm kỳ, nam sinh từ tháng 11/1963 và nữ sinh từ tháng 11/1968 trở lại đây, trừ trường hợp đại biểu nữ giữ chức vụ được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn theo Nghị định số 53/2015/NĐ-CP, ngày 29/5/2015 của Chính phủ.

 Liên kết website
 Bình chọn
Thống kê: 153.877
Online: 87