TỈNH ỦY HƯNG YÊN

BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 92 -HD/BTGTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hưng Yên, ngày 15 tháng 7 năm 2020

 

 

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm

Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2020)

-----

 

Thực hiện Hướng dẫn số 139-HD/BTGTW ngày 01/7/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2020), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm, như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định vai trò và những đóng góp to lớn của Ngành Tuyên giáo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta trong 90 năm qua; qua đó khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin với Đảng và công tác tư tưởng của Đảng, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, đoàn thể trong xây dựng hệ thống tuyên giáo ngày càng vững mạnh.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cổ vũ, động viên toàn Ngành Tuyên giáo của tỉnh nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức; phát huy những thành tựu, ưu điểm; khắc phục những tồn tại, hạn chế; không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

3. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần tổ chức ở quy mô phù hợp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng, gắn với việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh trong năm 2020; tạo không khí phấn khởi, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền quá trình trưởng thành, phát triển và truyền thống vẻ vang của Ngành Tuyên giáo trong 90 năm qua gắn với lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng và dân tộc; nêu bật những thành tựu và bài học kinh nghiệm qua 90 năm xây dựng và phát triển của Ngành. Khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ to lớn của Ngành Tuyên giáo trong tiến trình cách mạng Việt Nam, đặc biệt là trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

2. Phản ánh sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy đảng và các thế hệ cán bộ tuyên giáo để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo; tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến, đóng góp của các cấp, các ngành, các thế hệ cán bộ tuyên giáo qua các thời kỳ đối với công tác tuyên giáo của Đảng.

3. Tuyên truyền chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với công tác tuyên giáo và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, đoàn thể trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo hiện nay.

4. Tuyên truyền phản ánh các hoạt động kỷ niệm, các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng 90 năm ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng diễn ra ở các cấp, các ngành và các cơ quan, đơn vị.

III- CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM

1. Cấp Trung ương

- Lễ kỷ niệm do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì (dự kiến vào sáng ngày 01/8/2020)

- Hội thảo khoa học với chủ đề “Công tác Tuyên giáo của Đảng - 90 năm một chặng đường vẻ vang: Thành tựu và Tầm nhìn”, do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Hội đồng lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện (dự kiến tổ chức vào ngày 15/7/2020 tại Hà Nội).

- Xây dựng phim tài liệu về 90 năm ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện (dự kiến phát sóng từ ngày 25 - 30/7/2020 trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam).

- Tổ chức cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo” trên mạng xã hội VCNET của Ban Tuyên giáo Trung ương: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì thực hiện (phát động vào tháng 3/2020, dự kiến tổng kết và trao giải vào cuối tháng 7/2020).

- Biên soạn và phát hành 07 đầu sách, chuyên san: Sách “Tuyên giáo toàn cảnh - Nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng”; Sách “Giải thưởng Hồ Chí Minh trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật”; Sách “Một số vấn đề về công tác dư luận xã hội”; Sách “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”; Chuyên san của Tạp chí Tuyên giáo “90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”; Chuyên san của Tạp chí Lý luận, Phê bình Văn học - Nghệ thuật; Kỷ yếu Hội thảo quốc gia 90 năm lịch sử ngành Tuyên giáo của Đảng.

2. Cấp tỉnh

- Hội nghị gặp mặt Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020) (Thời gian: ngày 30/7/2020).

- Phát động tham gia Cuộc thi tìm hiểu về 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng trên mạng xã hội VCNET của Ban Tuyên giáo Trung ương (Bắt đầu từ ngày 01/3/2020, kết thúc ngày 20/7/2020).

- Phát động phong trào thi đua yêu nước; hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo của tỉnh; xét đề nghị tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tuyên giáo.

- Tổ chức đoàn cán bộ thăm khu di tích lịch sử của ngành tại Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang (Thời gian: từ ngày 05 - 08/7/2020).

- Tổ chức công tác tuyên truyền trên các báo, đài của tỉnh; trang thông tin điện tử của các ban, sở, ngành; Bản tin Thông báo nội bộ, Hội nghị báo cáo viên, Hội nghị giao ban báo chí hàng tháng và Trang thông tin điện tử của Ban.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn, Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị) các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

- Tổ chức gặp mặt, ôn lại truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng ở địa phương, cơ quan, đơn vị; gặp mặt, tri ân cán bộ tuyên giáo của huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh qua các thời kỳ.

- Phát động tham gia cuộc thi tìm hiểu về 90 năm truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng.

- Phát động phong trào thi đua gắn với tổ chức một số hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên đài truyền thanh cấp huyện và cơ sở; trang thông tin điện tử của ban, sở, ngành, địa phương, đơn vị, mạng xã hội, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyên viên và các ấn phẩm tuyên truyền.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm trong Ngành Tuyên giáo của tỉnh; sao gửi Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương; Biên soạn phát hành Bản tin Thông báo nội bộ số đặc biệt chào mừng 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng...

- Triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo theo Kế hoạch số 88-KH/BTGTU ngày 11/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

Chỉ đạo Ban Tuyên giáo cấp ủy, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng hướng dẫn tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, tạo không khí phấn khởi, thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng, ấn phẩm tài liệu tuyên truyền, qua sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội.

3. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo việc theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về vai trò của Ngành Tuyên giáo trong lịch sử dân tộc; về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4. Báo Hưng Yên; Đài Phát thanh - Truyền hình; Hội Văn học - Nghệ thuật; Hội Nhà báo tỉnh; Tạp chí Phố Hiến; bản tin, trang thông tin điện tử các ban, sở, ngành; đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở

- Phối hợp với ban tuyên giáo các cấp, trên cơ sở Đề cương tuyên tuyền của Ban Tuyên giáo Trung ương và các hoạt động kỷ niệm của Trung ương, của tỉnh, địa phương, đơn vị, xây dựng các nội dung tuyên truyền kỷ niệm phù hợp, đúng định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức tiếp sóng phim tài liệu về 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đài Truyền hình Việt Nam.

5. Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

Bám sát sự chỉ đạo, định hướng của cấp ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, xây dựng hướng dẫn tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm mang tính chiều sâu, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; chỉ đạo và tổ chức tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú; đồng thời tham gia tích cực các hoạt động kỷ niệm ở tỉnh khi có yêu cầu.

(Gửi kèm Đề cương tuyên truyền)

 

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo TW,     (để b/c)

- Ban Thường vụ TU,

- Trưởng Ban, Phó trưởng Ban,

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức CT - XH tỉnh,

- Báo Hưng Yên, Đài PT-TH tỉnh, Tạp chí Phố Hiến, Hội Nhà báo tỉnh,

- BTV, BTG các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, ĐUTT TU,

- Các phòng thuộc Ban,

- Lưu TH, TT-BC-XB.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

Đã ký

 

 

 

Phạm Văn Nghệ

 

 Liên kết website
 Bình chọn
Thống kê: 163.116
Online: 145