75 năm qua, cùng với sự trưởng thành, lớn mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, LLVT tỉnh cũng không ngừng xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, kiên cường, chiến thắng” của LLVT tỉnh, những năm qua, LLVT tỉnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Các đại biểu thăm quan mô hình học cụ tại lễ ra quân huấn luyện năm 2019

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối quân sự của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, quan tâm xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, coi đây là vấn đề then chốt, nhân tố quyết định, bảo đảm cho LLVT tỉnh thực sự là lực lượng trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tổ chức quán triệt và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị cơ sở trong giai đoạn mới” gắn với quản lý, định hướng tư tưởng của bộ đội. Cùng với đó, cán bộ, đảng viên, quần chúng các cơ quan, đơn vị đã quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua Quyết thắng, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Qua đó, các cán bộ, chiến sỹ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng với giáo dục chính trị, tư tưởng, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng LLVT địa phương vững mạnh, có chất lượng tổng hợp và trình độ sẵn sàng chiến đấu cao; gắn xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện với xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân các cấp vững mạnh xuất sắc. Trong đó, tập trung xây dựng lực lượng thường trực theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, số lượng hợp lý, chất lượng cao; lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”; đội ngũ cán bộ thường trực có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ kỹ chiến thuật và chuyên môn nghiệp vụ ngày càng cao… Hằng năm, LLVT tỉnh luôn quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ lệnh công tác quân sự - quốc phòng của Bộ Quốc phòng và Quân khu 3; tích cực làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, luyện tập, diễn tập sẵn sàng chiến đấu. Các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh tích cực đẩy mạnh việc duy trì nền nếp chính quy, giữ vững kỷ cương, nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện tốt 3 khâu đột phá “Đột phá về huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu; đột phá về tổ chức, biên chế và cải cách hành chính quân sự; đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. Nhờ đó, LLVT tỉnh đã làm tốt vai trò tham mưu đúng, trúng và kịp thời với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước về quốc phòng – an ninh; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương đạt hiệu quả tốt; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; gắn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh cả về kinh tế, chính trị và quốc phòng – an ninh... Bên cạnh đó, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh đạt hiệu quả tốt. Công tác tuyển quân hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu, chất lượng tốt. 

Đặc biệt, LLVT tỉnh đã có nhiều sáng tạo, đổi mới nội dung, phương pháp, tác phong công tác; tập trung hướng về cơ sở, nắm bắt tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp xử lý kịp thời các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hàng năm, LLVT tỉnh đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, xây dựng địa bàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. LLVT tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động giúp nhân dân phát triển kinh tế – xã hội... Bên cạnh đó, LLVT tỉnh còn là lực lượng nòng cốt và xung kích trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn...

Thực hiện phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", LLVT tỉnh đã huy động hàng nghìn ngày công tham gia làm mới, tu sửa, nâng cấp nhiều công trình như: Làm đường giao thông nông thôn; tu sửa, nạo vét kênh mương nội đồng; xây mới, nâng cấp, tu sửa điểm trường mầm non... Các cơ quan, đơn vị của Bộ CHQS tỉnh tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức xét duyệt, chi trả trợ cấp một lần cho các đối tượng theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm công bằng, đúng đối tượng. Những việc làm trên đã góp phần xây dựng, củng cố vững chắc trận địa lòng dân trong khu vực phòng thủ.

Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 – 22.12.2019), 30 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12.1989 – 22.12.2019), Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng LLVT nhân dân, truyền thống “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, kiên cường, chiến thắng” xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Trong đó, cơ quan quân sự các cấp tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện; đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện; coi trọng và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng; thực hiện nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”...; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng gắn với các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng giàu mạnh; kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ củng cố quốc phòng với phát triển KT-XH, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 188.094
   Online: 62