Những năm qua, Ðảng ủy - Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao trong triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó công tác xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng được đặc biệt quan tâm, với nhiều hình thức, biện pháp cụ thể, đạt hiệu quả thiết thực.

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân

có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Đề án Quân đội phòng DBHB

 trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong tình hình mới

Hàng năm Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh chú trọng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh, tổ chức nghiêm túc các đợt học tập, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nghị quyết của cấp ủy các cấp về công tác quân sự, quốc phòng địa phương; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư, khóa XII về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về “Chiến lược Quốc phòng Việt Nam”; Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”... các cơ quan, đơn vị tăng cường quản lý chặt chẽ tư tưởng và các mối quan hệ của quân nhân; tích cực đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, biện pháp giáo dục chính trị, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong bài giảng chính trị. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác giáo dục chính trị với công tác huấn luyện, SSCĐ, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; gắn giáo dục chính trị với đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống  hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; những quan điểm sai trái, nhất là âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch. Kết hợp chặt chẽ, đồng bộ các mặt công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ, chính sách, nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, sức đề kháng, “miễn dịch” cho mọi cán bộ, chiến sĩ; ngăn chặn, đẩy lùi những tác động tiêu cực của xã hội, mặt trái của kinh tế thị trường. Phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng trong đấu tranh trên không gian mạng; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT tỉnh.

Cùng với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác xây dựng các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng là một nhân tố hết sức quan trọng quyết định đến chất lượng xây dựng LLVT tỉnh mạnh về chính trị, tư tưởng. Do đó, Ðảng ủy Quân sự tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể về trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ trì các cấp; kịp thời củng cố, kiện toàn các cấp ủy, tổ chức đảng; gắn xây dựng tổ chức đảng với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt Ðảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt Ðảng ở các cấp, nhất là chi bộ. Thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Kết quả đánh giá, xếp loại hàng năm có trên 85% tổ chức đảng, 97,5% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng luôn được quan tâm, chú trọng gắn với việc xây dựng các chương trình kiểm tra, giám sát của Ðảng ủy bảo đảm phù hợp, sát thực tiễn từng năm và cả nhiệm kỳ. Đảng ủy, UBKT các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát bảo đảm chặt chẽ. Chỉ đạo các cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở trực thuộc và cấp ủy, UBKT đảng ủy quân sự 10 huyện, thị xã, thành phố ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng chương trình, kế hoạch và tiến hành từng cuộc kiểm tra, giám sát phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Bằng cách làm chặt chẽ, bài bản đúng quy trình, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tiến hành kiểm tra được 71 lượt tổ chức đảng, 1.558 lượt đảng viên theo điểm 2, Điều 30, Điều lệ Đảng; so với nhiệm kỳ trước tăng 13 tổ chức đảng và 179 đảng viên. Cùng với giám sát thường xuyên, các cấp ủy giám sát theo chuyên đề được 29 lượt tổ chức đảng, 83 lượt đảng viên, so với nhiệm kỳ trước tăng 8 lượt tổ chức đảng, 17 đảng viên. Ðồng thời, tích cực phối hợp với cấp ủy, UBKT các huyện, thị, thành ủy thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát Ðảng ủy quân sự các huyện, thị, thành phố đạt 100% kế hoạch. Kịp thời đấu tranh, ngăn ngừa tiêu cực và các biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống, về trách nhiệm của đảng viên, người đứng đầu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, tự rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, Ðảng ủy Quân sự tỉnh đã tích cực đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo, qua đó phương pháp công tác của Ðảng ủy và cấp ủy các cấp đã có nhiều chuyển biến tích cực, bảo đảm khoa học, dân chủ, sát thực tiễn.

Ðể tiếp tục xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng làm nền tảng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, thời gian tới, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh xác định phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và cấp ủy; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì, cán bộ chính trị, chính ủy, chính trị viên về cả phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ các cấp trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của quân đội trong tình hình mới. Các cấp làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên; gắn xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực trong quản lý, điều hành đơn vị...

Cùng với đó, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; phát huy sức mạnh tổng hợp các hình thức, phương pháp công tác tư tưởng, văn hóa; tăng cường thông tin thời sự một cách kịp thời, có định hướng bằng nhiều kênh cho cán bộ, chiến sĩ; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng; tăng cường đấu tranh trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về chính trị, tư tưởng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của quân đội trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, nhằm góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 220.119
   Online: 28