Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng mà Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và mang lại hiệu quả thiết thực. Qua 5 năm thực hiện, đã tạo ra sự chuyển biến tích cực, toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Bộ CHQS tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân

 có thành tích tiêu biểu trong thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, giá trị to lớn của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; trên cơ sở hướng dẫn của Tỉnh ủy và Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chủ động xây dựng Kế hoạch số 350-KH/ĐU về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Chỉ thị 87-CT/QUTW; chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 với các nội dung, tiêu chí gắn với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn đơn vị, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động cho mọi tập thể, cá nhân...

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng. Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Đảng uỷ Quân sự tỉnh yêu cầu cấp ủy các cấp tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, nhất là cấp chi bộ; xây dựng Nghị quyết phải bám sát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, có chủ trương, biện pháp lãnh đạo phù hợp, khắc phục khâu yếu, mặt yếu; tập trung vào những nội dung thiết thực, cụ thể. Trên cơ sở tiêu chí chung của Đảng ủy Quân sự tỉnh, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức quần chúng và từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đăng ký, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức sát với chức năng, chức trách nhiệm vụ, theo hướng ngắn gọn, dễ học, dễ nhớ, dễ đánh giá, gắn với thực hiện phương châm: “trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau”; “trên làm gương mẫu, dưới tích cực làm theo”... Định kỳ, cấp ủy, chi bộ tiến hành kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành các nội dung đã đăng ký; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn để bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá nhận xét, phân loại tập thể, cá nhân, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ hàng năm. Nhờ đó, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên (nhất là cán bộ chủ trì) có sự chuyển biến tốt, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và có sức thuyết phục để quần chúng phấn đấu làm theo.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, tình hình tư tưởng, đạo đức lối sống, thái độ trách nhiệm, phương pháp, tác phong công tác, ý thức học tập, rèn luyện của cán bộ, đảng viên và quần chúng LLVT tỉnh có nhiều chuyển biến rõ nét. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyết đối vào sự lãnh đạo của Đảng, ý thức trách nhiệm cao trong xây dựng đơn vị. Đội ngũ cán, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp luôn phát huy cao tính tiền phong, gương mẫu trong học tập, rèn luyện và công tác, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; có tình thương yêu đồng chí, đồng đội. Phương pháp, tác phong công tác làm việc có sự đổi mới, hướng về cơ sở; nội bộ đoàn kết, thống nhất; giải quyết các mối quan hệ hài hòa, dân chủ, cởi mở, gần gũi và thân thiện. Năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng được đề cao; nền nếp, chế độ, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng được giữ vững. Tỷ lệ cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm sau cao hơn năm trước. Hằng năm có trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ trong đó có trên 80 % hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Thực hiện lời dạy: “Phải tăng cường công tác quân sự, trước hết là phải luôn luôn xem trọng việc huấn luyện bộ đội”, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn chú trọng công tác tham mưu, tổ chức xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng huấn luyện. Cơ quan quân sự các cấp tham mưu cho cấp ủy và chính quyền cùng cấp đề ra nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh. Trọng tâm là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, vận hành có hiệu quả cơ chế lãnh đạo của Đảng trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Đồng thời, tập trung kiện toàn tổ chức, biên chế cơ quan quân sự các cấp, lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên theo hướng ổn định, tinh, gọn, mạnh, bảo đảm cân đối, đồng bộ, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ. Trong huấn luyện, bám sát, thực hiện đúng phương châm: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát đối tượng, nhiệm vụ. Đồng thời, không ngừng nâng cao chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ, chiến đấu phòng thủ, quốc  phòng an ninh, tổ chức các cuộc hội thao, hội thi; gắn huấn luyện với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, góp phần bảo đảm tốt hậu cần, tài chính phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thường xuyên. Các đơn vị đầu tư xây dựng doanh trại khang trang, sạch đẹp, chính quy, thống nhất; làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt Cuộc vận động: “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Việc bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật được thực hiện theo phân cấp; duy trì đảm bảo đúng hệ số kỹ thuật VKTBKT theo quy định; quản lý chặt chẽ kho, trạm, không để xảy ra cháy, nổ, mất vũ khí, trang bị.

Thực hiện lời dạy của Bác: “Có dân là có tất cả”, “Quân dân một lòng, thì kháng chiến ắt thắng lợi, kiến quốc ắt thành công”, lực lượng vũ trang tỉnh đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Đơn vị dân vận tốt”. Trong 5 năm qua, Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức ngày “Đại đoàn kết toàn dân” gắn với “Ngày Văn hóa quân dân ở khu dân cư”, mang lại hiệu quả thiết thực; hỗ trợ xây tặng 36 căn nhà “Tình nghĩa”, “Đồng đội”; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 3.500 gia đình chính sách và hộ nghèo; biểu diễn 25 đêm văn nghệ phục vụ nhân dân, tạo không khí vui tươi, đoàn kết, gắn bó tình quân - dân. Thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp với ban, ngành đoàn thể địa phương, giúp nhân dân sửa chữa một số công trình phúc lợi xã hội; tham mưu, giúp đỡ 145/145 xã thực hiện các tiêu chí về quốc phòng, an ninh trong “xây dựng nông thôn mới”. Đến nay 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10/10 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, có 28 xã hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, năm 2020 tỉnh Hưng Yên hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Phong trào thi đua đã tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ. Từ phong trào xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu của các cơ quan, đơn vị như: Mô hình “Ấm áp tình quân dân”, “Thắp sáng đường quê” của Ban CHQS thành phố Hưng Yên; “Nâng bước em tới trường” “Hàng cây quân dân” của Ban CHQS huyện Ân Thi và khối 4 cơ quan Bộ CHQS tỉnh... Bằng những nỗ lực đó, đã làm chuyển biến rõ nét tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; nhân dân phấn khởi, an tâm lao động sản xuất, thắt chặt thêm tình cảm quân - dân, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Có thể khẳng định, những kết quả đạt được nêu trên là tiền đề quan trọng để lực lượng vũ trang tỉnh Hưng Yên tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 555.106
   Online: 32