Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên

:

Pages: Huyen-Phu-Cu-Kham-tuyen-nghia-vu-quan-su-nam-2020t0z5zkenlg3r

Name

Huyen-Phu-Cu-Kham-tuyen-nghia-vu-quan-su-nam-2020t0z5zkenlg3r

Title

 

PageUrl

 

SearchData

huyen phu cu kham tuyen nghia vu quan su nam 2020##thuc hien ke hoach tuyen chon va goi cong dan nhap ngu nam 2020 sang nay 26 11 huyen phu cu da to chuc kham tuyen nghia vu quan su cho thanh nien cua xa phan sao nam minh tan quang hung va thi tran tran cao day la huyen to chuc kham tuyen dau tien trong toan tinh dong chi dai ta dao quang kien pho chi huy truong tham muu truong bo chqs tinh kiem tra cong tac kham tuyen tai diem kham cum xa minh tan

ChuThichAnh

 

DonVi

 
Created at 11/26/2019 10:28 AM by admin
Last modified at 11/25/2020 5:04 PM by System Account