Phát huy truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, cán bộ, nhân viên Trung đoàn 126 (Bộ CHQS tỉnh) luôn ra sức học tập, rèn luyện học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với những việc làm cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tạo động lực thúc đẩy các phong trào trong đơn vị, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Từ đa dạng hóa hình thức giáo dục, tuyên truyền

Xác định học tâp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, việc làm thiết thực, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Trung đoàn luôn quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên về Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ quân ủy Trung ương gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và phong trào thi đua Quyết thắng bằng những giải pháp, chỉ tiêu cụ thể, sát đặc điểm, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị.

Hàng năm, Đảng ủy, các chi bộ đều có kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị 87 gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Mỗi đảng viên và quần chúng xây dựng kế hoạch phấn đấu, bản cam kết thực hiện thông qua chi bộ làm cơ sở để kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện cũng như đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên hàng năm. Theo đó 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng đăng ký phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đồng thời cam kết không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 3/3 chi bộ đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng với các hình thức đa dạng, sinh động như: Kể chuyện về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tọa đàm về phong cách làm việc, phong cách ứng xử.. của Người; qua đó liên hệ đến việc làm của cán bộ, đảng viên theo cương vị, chức trách được giao. Qua sinh hoạt các chi bộ đã bình xét, ghi sổ được trên 120 lượt đảng viên tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thảo luận “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu;

của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018

 

Trên cơ sở những nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 06 chuẩn mực đạo đức trong Quân đội và 05 nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã bổ sung, xây dựng 5 tiêu chí, chuẩn mực đạo đức chung của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ Trung đoàn và tiêu chí đối với từng loại hình cán bộ (Quân sự, Chính trị, Hậu cần - Tài chính, Kỹ thuật) bảo đảm ngắn ngọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra đánh giá.

Với những hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, đa số cán bộ, đảng viên, quần chúng của Trung đoàn đã nhận thức đúng ý nghĩa, tác dụng to lớn của việc học tập và làm theo Bác đối với rèn luyện đạo đức, lối sống, giữ vững vai trò người đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Mỗi quân nhân tự nhận thấy việc học tập và làm theo Bác vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm của mình, từng bước hình thành thói quen phấn đấu, rèn luyện từ những việc nhỏ nhất trong sinh hoạt, công tác hằng ngày cho tới thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao với tinh thần tự giác cao; chủ động khắc phục khó khăn, tích cực suy nghĩ, tìm tòi sáng tạo các biện pháp, cách làm hiệu quả để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; gắn rèn luyện đạo đức, lối sống với chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định của đơn vị. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Trung đoàn có phẩm chất chính trị tốt; đạo đức lối sống trong sạch, trung thực, thẳng thắn; không có biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực; năng lực, trình độ đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Đến cụ thể hóa trong hành động, việc làm

Kết quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Trung đoàn 126 được thể hiện rõ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Ban CHQS các địa phương tiến hành phúc tra nắm chắc số, chất lượng quân nhân dự bị biên chế của đơn vị, tổ chức kiểm tra sẵn sàng động viên, huy động huấn luyện, diễn tập KVPT tỉnh bảo đảm đủ 100% quân số theo kế hoạch. Tổ chức huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, chế độ nền nếp chính quy đối với lực lượng thường trực. Kết quả huấn luyện hàng năm 100% đạt yêu cầu, có trên 80% khá giỏi, riêng viết thu hoạch học tập Nghị quyết của Đảng và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 100% khá giỏi. Tổ chức huy động gần 500 quân nhân dự bị tham gia diễn tập KVPT tỉnh năm 2017 bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị.

Phối hợp cấp ủy, chính quyền, Ban CHQS địa phương phúc tra,

nắm nguồn quân nhân dự bị biên chế của đơn vị

Thực hiện lời Bác dạy “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã quán triệt cán bộ, nhân viên giữ nghiêm kỷ luật dân vận. Chấp hành tốt phong tục, tập quán nhân dân địa phương nơi đóng quân. Tổ chức các hoạt động giao lưu, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Trong quá trình huấn luyện phục vụ diễn tập KVPT tỉnh năm 2017, đã tranh thủ ngày nghỉ, phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ địa phương tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm 02 buổi (gần 500 ngày công), giúp đỡ gia đình chính sách, gia đình neo đơn thu hoạch hoa màu trên 100 ngày công; tuyên truyền vận động nhân dân thu hoạch sớm và hỗ trợ thiệt hại hoa màu để bố trí các bãi phóng nổ, bãi nổ trên 30.000m2… Từ năm 2015 đến nay, mỗi năm cán bộ, chiến sĩ đóng góp ủng hộ 20 triệu để mua đồng dùng sinh hoạt, vui chơi cho các cháu các điểm trường mầm non xã Chính Nghĩa… Qua đó, góp phần củng cố mối quan hệ máu thịt quân dân, tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Bàn giao kết quả thực hiện PTTĐ “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”

tại Trường Mầm non xã Chính Nghĩa

Có thể nói, sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chất lượng, hiệu quả công tác, việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, của cán bộ, sỹ quan, QNCN trong Trung đoàn được nâng lên rõ rệt. Trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy đã từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đề cao tinh thần tự lực, tự cường khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất; tinh thần khắc phục khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ chỉ huy, chủ trì các cấp phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội, pháp luật của Nhà nước. Đơn vị xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong việc học và làm theo Bác như: Tập thể Ban Tham mưu, Ban Chính trị; cá nhân có các đồng chí Đại úy Mai Văn Thảo - Trợ lý Quân lực, Ban Tham mưu; đồng chí Trung úy CN Cao Huy Thông - Lái xe, Ban Kỹ thuật… Từ năm 2015 đến nay Trung đoàn liên tục đạt VMTD, năm 2015 và năm 2016 được UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; năm 2017 được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen (trong thực hiện nhiệm vụ hai năm 2015 và 2016), được UBND tỉnh tặng “Bằng khen” trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh và phong trào thi đua Quyết thắng năm.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   /portal
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 60.612
   Online: 19