Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

Tuan

39

NgayBatDau

9/25/2017

NgayKetThuc

10/1/2017

LichCaTuan

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH, CÁC BAN CỦA HĐND TỈNH VÀ VĂN PHÒNG HĐND TỈNH

Thờig gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Thành phần

Cán bộ tham dự

Thứ Hai

Ngày25/9

7h30

Dự họp BTV Tỉnh ủy

Phòng họp BTV Tỉnh ủy

Đ/C Phạm Thanh Sơn PCTTTHĐND tỉnh; Đ/C Phạm Bá Oai PCT HĐND tỉnh, Chánh VP

 

Thứ Ba

Ngày26 /9

7h30

Dự họp BTV Tỉnh ủy

Phòng họp BTV Tỉnh ủy

Đ/C Phạm Thanh Sơn PCTTTHĐND tỉnh

 

Thứ Tư

Ngày27/9

7h30

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Trung tâm hội nghị 25 B

Thường trực HĐND tỉnh

 

8h00

Dự Hội nghị giải quyết đơn thư

Phòng họp tầng 2 UBND tỉnh

Đ/C Lê Chí Thi Phó CVP

 

Thứ Năm

Ngày 28/9

7 h30

Họp BCH đảng bộ tỉnh

Phòng Họp BCH Tỉnh ủy

Các PCT HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng, Lãnh đạo các Ban

 

Thứ Sáu

Ngày29/9

7h30

Họp BCH đảng bộ tỉnh

Phòng Họp BCH Tỉnh ủy

Các PCT HĐND tỉnh, Chánh VP, Lãnh đạo các Ban

 

Thứ Bảy

Ngày 30/9

7h30

Làm việc với BTV Tỉnh ủy Nghệ An

FLC TP Sầm Sơn

Đ/C Phạm Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, PCTTT HĐND tỉnh

 

Chủ Nhật

Ngày 1/10

8h

 

 

 

 

 

Nam

2,017

Attachments

Created at 2/7/2018 3:59 PM by System Account
Last modified at 2/7/2018 3:59 PM by System Account