Công tác giáo dục chính trị tại đơn vị là một hình thức cơ bản của công tác tư tưởng văn hóa; một nội dung cơ bản của nhiệm vụ huấn luyện bộ đội, có ý nghĩa quyết định trong bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Thấm nhuần phương châm trên, sau 5 năm triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị cơ sở trong tình hình mới” trong lực lượng vũ trang huyện đã thu được những kết quả rõ nét.

Xuất phát từ những thuận lợi cơ bản trên địa bàn huyện là: Tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn ổn định, kinh tế phát triển, tăng trưởng bình quân 14% /năm; văn hóa- xã hội, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao; các tầng lớp nhân dân đồng thuận cao với sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, điều hành, quản lý của chính quyền địa phương các cấp, tích cực lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới. Cán bộ, nhân dân, LLVT ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày lễ, tết, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, góp phần củng cố niềm tin, tạo động lực to lớn để cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện yên tâm, phấn khởi, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị của trên, Ban chỉ huy quân sự huyện đã kịp thời xây dựng Kế hoạch thực hiện đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị, nội dung chương trình giáo dục chính trị cho các đối tượng đúng quy định, bao gồm những vấn đề về lý luận chủ nghĩa Mác- LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối chính sách và quan điểm của Đảng; tình hình nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ quân đội; nhiệm vụ LLVT quân khu, LLVT địa phương; những vấn đề về mục tiêu lý tưởng chiến đấu của quân đội, về xây dựng lối sống, về kỷ luật và pháp chế XHCN, về bản chất giai cấp công nhân, truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của quân đội và LLVT địa phương; giáo dục pháp luật, những kiến thức hiểu biết cần thiết về văn hóa-xã hội ... những nội dung trên được xây dựng thành chương trình bài giảng thống nhất, đảm bảo được tính cơ bản, toàn diện và hệ thống. Cụ thể, trong 5 năm qua, đơn vị đã soạn thảo 98 nội dung bài giảng và chuyên đề giáo dục chính trị cho lực lượng thường trực; đơn vị cũng đã chủ động nghiên cứu tài liệu và tự biên soạn 10 nội dung chuyên đề bổ trợ giáo dục chính trị ngay tại đơn vị. Kết quả kiểm tra đánh giá nhận thức hàng năm, từ năm 2013 – 2018 đều đạt 100% yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá giỏi đạt từ 78% trở lên. Cùng với đó, Đảng ủy - Ban CHQS huyện đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác giáo dục chính trị góp phần giữ vững trận địa tư tưởng trong lực lượng vũ trang huyện. Đảng ủy - Ban CHQS huyện Văn Giang đã chuyển tải trên 600 bài giảng của các đơn vị giáo dục chính trị cho lực lượng DQTV trong huyện. Qua đánh giá, 100% cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chính sách của Đảng, có phẩm chất đạo đức lối sống của người cán bộ, đảng viên, quân nhân cách mạng. Hàng năm tổ chức lớp tập huấn cán bộ huấn luyện cho các đồng chí là Chính trị viên Ban CHQS các xã, thị trấn và đồng chí là cấp ủy phụ trách công tác GDCT các đơn vị tự vệ. Đến nay các cán bộ giảng dạy chính trị cơ bản sử dụng tốt công nghệ trình chiếu trong giảng dạy. Thường xuyên kiện toàn tổ giáo viên giảng dạy chính trị tại đơn vị đúng quy định, duy trì tốt việc bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy chính trị; khi thực hiện nội dung bài giảng đều thực hiện nghiêm túc việc thông qua bài giảng của giáo viên...

Có thể nói, qua 5 năm triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác GDCT đã đạt được nhiều kết quả khả quan, tích cực. Nhờ đó, nền nếp công tác GDCT ở đơn vị được duy trì nghiêm; tình hình tư tưởng của bộ đội ổn định; tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Để nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang huyện cần làm tốt một số nội dung, biện pháp sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính trị viên, người chỉ huy; nâng cao chất lượng tham mưu, hướng dẫn của cơ quan chính trị đối với công tác giáo dục chính trị tại đơn vị. Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng phải được xác định là một nội dung quan trọng trong nghị quyết lãnh đạo thường kỳ của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; là nội dung trong kế hoạch công tác của người chỉ huy, chính trị viên; khắc phục triệt để biểu hiện hình thức, chạy theo thành tích, coi nhẹ giáo dục chính trị ở các cấp.

Hai là, tập trung đổi mới chương trình, nội dung giáo dục chính trị. Thường xuyên quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nghị quyết, chỉ thị của các cấp.

Ba là, thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị phù hợp đặc điểm đối tượng và tình hình nhiệm vụ của quân đội, đơn vị. Việc đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị bảo đảm tính sinh động, hấp dẫn cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện. Nâng cao chất lượng quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng bảo đảm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của các cấp, chuyển biến thành hành động tích cực của cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện.

Bốn là, chăm lo làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trực tiếp làm công tác giáo dục chính trị tại đơn vị. Xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị đủ số lượng, phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, có năng lực toàn diện đáp ứng yêu cầu công tác tư tưởng, văn hóa nói chung và công tác giáo dục chính trị nói riêng.

Năm là, thường xuyên nắm chắc tình hình, phát huy vai trò của tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng; các lực lượng và đội ngũ cán bộ các cấp, phối hợp chặt chẽ với địa phương và gia đình quân nhân trong công tác giáo dục chính trị.

Sáu là, thường xuyên duy trì nền nếp chế độ kiểm tra, phúc tra, rút kinh nghiệm thực hiện công tác giáo dục chính trị. Thường xuyên làm tốt công tác quản lý, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục chính trị; phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập của các đơn vị để giải quyết kịp thời.

 Bảy là, tăng cường đầu tư, bảo đảm trang bị, phương tiện cho công tác giáo dục chính trị. Phát huy tinh thần tự lực tự cường bảo đảm tốt hơn cơ sở vật chất, phương tiện, kinh phí cho công tác giáo dục chính trị.

 Với mục tiêu, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Đây cũng là một nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên của các tổ chức trong đơn vị và của mọi cán bộ, chiến sĩ, trước hết là chính trị viên, cán bộ chính trị các cấp. Vì vậy, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị là trực tiếp góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, đơn vị vững mạnh toàn diện.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   /portal
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 27.075
   Online: 49