Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
Ban-CHQS-huyen-Van-Giang-to-chuc-Dai-hoi-quan-nhanafpu8mlffxnb.aspx
  
2/19/2020 10:50 AMSystem AccountĐình Quang – Ban CHQS Văn GiangBan CHQS huyện Văn Giang  tổ chức Đại hội quân nhân nhiệm kỳ 2020 - 202212/23/2019 8:18 AM
12/23/2019
31
YesĐã xuất bản
/portal/vangiang/Photos/2019-12/0FlVbq1d70ijKFEgvg.jpg
4987YesYesNone/portal/pages/Ban CHQS huyện Văn Giang tổ chức Đại hội quân nhân nhiệm kỳ 2020 - 2022Ban-CHQS-huyen-Van-Giang-to-chuc-Dai-hoi-quan-nhanafpu8mlffxnb
8:18:45583Tin tức quân sự, quốc phòng
Ngày 19.12, Hội đồng quân nhân Ban CHQS huyện Văn Giang tổ chức Đại hội quân nhân nhiệm kỳ 2020 - 2022 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quân nhân nhiệm kỳ 2018 - 2020 và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020- 2022.