Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng địa phương (QS-QPĐP), những năm qua, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này bằng nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp, hiệu quả. Qua đó, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ trên địa bàn ngày càng vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để Huyện phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đạt chuẩn Huyện nông thôn mới.

Quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, những năm qua, cùng với đặt trọng tâm vào phát triển kinh tế - xã hội, Huyện ủy-UBND huyện Văn Lâm đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ QS-QPĐP, đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc được nâng lên; tiềm lực, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân từng bước được tăng cường; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT huyện được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Đồng chí Nguyễn Bật Khánh – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân tại Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ QS-QPĐP năm 2018

Kết quả đó tổng hợp của nhiều yếu tố, trước hết, Huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác quan trọng này. Trên cơ sở quán triệt quan điểm, đường lối quốc phòng của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của trên và sự tham mưu, đề xuất của các ban, ngành, nòng cốt là Ban CHQS huyện. Huyện ủy-UBND huyện đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác QS-QPĐP phù hợp với đặc điểm, điều kiện của địa bàn. Trong đó, Huyện ủy coi trọng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp đối với công tác QS-QPĐP; thường xuyên bổ sung, hoàn thiện cơ chế, quy chế về xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng – an ninh trên địa bàn,v.v. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ. Là Huyện có nhiều công ty, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn, do vậy, Huyện đã tăng cường triển khai các dự án, công trình có tính lưỡng dụng. Đồng thời, gắn phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới về xây dựng công trình phòng thủ, đường cơ động phục vụ nhiệm vụ quốc phòng. Hiện nay, trước sự phát triển nhanh chóng của hệ thống cơ sở hạ tầng. Huyện đã chỉ đạo cơ quan chức năng thẩm định kỹ các dự án phát triển kinh tế - xã hội, kiên quyết không phát triển kinh tế bằng mọi giá; tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch phòng thủ cho phù hợp.

Huyện đẩy mạnh giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng và toàn dân. Do số lượng cán bộ ở các đối tượng có nhu cầu bồi dưỡng lớn, Huyện chỉ đạo Ban chỉ huy Quân sự tiến hành rà soát, lập danh sách từng đối tượng để cử đi bồi dưỡng kiến thức QP-AN theo phân cấp. Với đối tượng là học sinh các trường trung học phổ thông, Huyện chỉ đạo Ban chỉ huy Quân sự đôn đốc, kiểm tra các trường tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh theo đúng chương trình quy định. Nhờ đó, thời gian qua, công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng trên địa bàn được thực hiện có nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực. Năm 2017, Huyện mở 01 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 100 đồng chí thuộc đối tượng 4; các xã, thị trấn tổ chức bồi dưỡng cho đối tượng này được 431 đồng chí; giáo dục quốc phòng và an ninh cho 1.644 học sinh trung học phổ thông, đạt kết quả tốt. Bên cạnh đó, việc phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân được Huyện chú trọng bằng nhiều hình thức sinh động và hiệu quả.

Cùng với đó, Huyện thường chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Tập trung củng cố tổ chức, biên chế và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ huy Quân sự Huyện, phát huy vai trò nòng cốt trong phối hợp, đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ QS-QPĐP. Đối với lực lượng dân quân tự vệ, xuất phát từ đặc điểm của một huyện bán thuần nông, có nhiều công ty, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn; công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ dân quân tự vệ thường đi làm ăn lưu động, Huyện chỉ đạo Ban chỉ huy Quân sự Huyện phối hợp với các ban, ngành, xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền vận động và thực hiện nghiêm việc đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi tham gia dân quân tự vệ; chú trọng tuyển chọn, xây dựng lực lượng dân quân cơ động, dân quân tự vệ binh chủng. Đến nay, Huyện xây dựng được 22 cơ sở dân quân tự vệ, có cơ cấu, thành phần hợp lý, chất lượng tổng hợp ngày càng cao, nhất là về chính trị. Bên cạnh đó, Huyện chỉ đạo tiến hành rà soát, quy hoạch, lựa chọn nhân sự, cử đi đào tạo chức danh Chỉ huy trưởng quân sự xã, thị trấn trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở; đồng thời, thực hiện nghiêm quy trình bổ nhiệm, sử dụng cán bộ sau đào tạo, đảm bảo dân chủ, công khai. Đến nay, 100% Ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn được bố trí đủ các chức danh theo quy định, làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở về công tác quốc phòng, quân sự và tổ chức bồi dưỡng, huấn  luyện cho cấp dưới theo phân cấp. Đối với lực lượng dự bị động viên, Huyện chỉ đạo thực hiện tốt việc tiếp nhận hạ sĩ quan, chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; tổ chức đăng ký, quản lý chặt chẽ lực lượng này cùng phương tiện kỹ thuật theo từng địa bàn; phối hợp, kiện toàn, sắp xếp đủ biên chế, tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt trên 70% và hoàn thành 100% chỉ tiêu huy động, kiểm tra sẵn sàng động viên, tập trung huấn luyện hằng năm.

Để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, Huyện tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, nhất là đối với tiểu đoàn bộ đội địa phương, đại đội dân quân cơ động và các đơn vị binh chủng. Đồng thời, chỉ đạo Ban chỉ huy Quân sự, các đơn vị tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện; coi trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ, khả năng huấn luyện cho đội ngũ cán bộ cơ sở; tăng cường huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, kết hợp huấn luyện chiến đấu với huấn luyện các kỹ năng khắc phục, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn sát đặc thù của Huyện; gắn huấn luyện với thực hành diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, luyện tập các phương án bảo vệ trị an, không ngừng nâng cao trình độ chỉ huy, phối hợp, hiệp đồng và khả năng xử lý tình huống sát thực tế chiến đấu.

Trong diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, thị trấn, Huyện coi trọng xây dựng tình huống sát thực tế như: tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ theo cụm xã, liên xã; thực hành huy động số lượng lớn dân quân tự vệ trong mọi thời điểm để nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các địa phương, lực lượng, nhất là phối hợp giữa lực lượng Quân sự và Công an trong tham mưu, xử lý những vấn đề phát sinh, không để xảy ra các “điểm nóng” về an ninh nông thôn. Trong tập huấn, huấn luyện, diễn tập của lực lượng vũ trang Huyện đều kết hợp với làm công tác dân vận như xây dựng các công trình cụ thể gắn với xây dựng nông thôn mới, tổ chức vệ sinh môi trường cơ quan, đơn vị, đường làng, ngõ xóm, xây dựng hình ảnh đẹp về “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ – nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương được Huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đúng luật, công khai, dân chủ với chất lượng tốt. Cùng với thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ, Huyện chỉ đạo ban quân sự các xã, thực hiện nghiêm các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân. Trong đó, chú trọng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với nhiệm vụ này. Bằng các biện pháp đồng bộ, những năm qua Huyện luôn thực hiện tốt công tác tuyển quân theo phương pháp “tròn khâu”. Từ năm 2016 đến nay, Huyện đã tuyển chọn và giao cho các đơn vị 570 thanh niên nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu, với chất lượng tốt.

Công tác chính sách, hậu phương quân đội được Huyện hết sức quan tâm, chăm lo, tạo niềm tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Theo đó, Huyện chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự huyện chủ động rà soát, hướng dẫn, xét duyệt, đề nghị giải quyết chính sách cho các đối tượng đảm bảo đúng thủ tục, nguyên tắc. Thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, từ năm 2013 đến nay, LLVT huyện đã tham gia ủng hộ xây mới, tu sửa, nâng cấp phòng học, mua sắm đồ dùng học tập cho các trường Mầm non trên địa bàn với số tiền gần 600 triệu đồng và hàng trăm ngày công lao động của cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ, góp phần hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới, qua đó làm tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, tạo được ấn tượng tốt đẹp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nội dung trên là cơ sở để Huyện thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, tạo môi trường ổn định để xây dựng huyện Văn Lâm giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng an ninh, từng bước hoàn thiện các tiêu chí Huyện đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   /portal
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 21.157
   Online: 78