Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Attachments
  
  
  
  
GiaTri
  
lienhe
<h4><strong>BỘ CHỈ HUY QU&Acirc;N SỰ TỈNH HƯNG Y&Ecirc;N</strong></h4>

<p style="line-height: 20.8px;"><span style="font-size:14px;">Địa chỉ:&nbsp;<span style="color: rgb(103, 103, 103); font-family: arial, verdana, helvetica, sans-serif;">Số 3 đường Bạch Đằng, TP&nbsp;Hưng Y&ecirc;n</span></span></p>

<p style="line-height: 20.8px;"><span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(103, 103, 103); font-family: arial, verdana, helvetica, sans-serif;">Điện thoại: ...&nbsp;Fax: ...</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>
  
HomeAbout
  
ThongKeTraCuu1001
  
portal_visit_count
19409
  
EnableApproval
False
  
HeadNewsItemCount
6
  
ChanelHeadNewsItemCount
6
  
ShowGoTopOnBottomMenu
True
  
OpenWeblinksInNewTab
False
  
footer
<div class="ExternalClassF07BDDA1DF92460394A82DA949FC8018" style="color: rgb(103, 103, 103); font-family: arial, verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 10.6667px;">
<div class="ExternalClassF07BDDA1DF92460394A82DA949FC8018" style="color: rgb(103, 103, 103); font-family: arial, verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 10.6667px;">
<p style="text-align: center;"><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Times, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 13px;">&copy; BỘ CHỈ HUY QU&Acirc;N SỰ&nbsp;TỈNH HƯNG Y&Ecirc;N</strong></p>
</div>
</div>

<p align="center"><strong>Chịu tr&aacute;ch nhiệm ch&iacute;nh:</strong>​&nbsp;<strong>Thượng t&aacute; Nguyễn Quang Tuy&ecirc;n&nbsp;​-&nbsp;Chủ nhiệm Ch&iacute;nh trị&nbsp;Bộ Chỉ huy Qu&acirc;n sự tỉnh.</strong><br />
<strong>Địa chỉ:&nbsp;&nbsp;Số 3 đường Bạch Đằng, th&agrave;nh phố&nbsp;Hưng Y&ecirc;n, tỉnh Hưng Y&ecirc;n.&nbsp;</strong><br />
<strong>Điện thoại:</strong>&nbsp;&nbsp;<strong>02216250271</strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - &nbsp;<strong>Email:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>quansu@hungyen.gov.vn</strong></p>

<p align="center"><strong>Giấy ph&eacute;p số: 21/GP-TTĐT của sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng cấp ng&agrave;y 15 th&aacute;ng 3 năm 2018</strong></p>

<p align="center">&reg; Bản quyền thuộc về Bộ Chỉ huy Qu&acirc;n sự tỉnh Hưng Y&ecirc;n.</p>

<p align="center">Khi ph&aacute;t h&agrave;nh lại&nbsp;th&ocirc;ng tin từ Website n&agrave;y, xin vui l&ograve;ng&nbsp;ghi r&otilde; nguồn:&nbsp;Bộ chỉ huy qu&acirc;n sự tỉnh Hưng Y&ecirc;n&nbsp;&quot;quansu.hungyen.gov.vn&quot;.</p>

<p>&nbsp;</p>
  
LatestVideoCount
5
  
JWPSkin
five
  
portal-headnews-template
v2
  
portal-chanelnews-template
v2
  
thong-bao-moi-limit
8
  
lich-tiep-dan
<p>Nội dung đagn cập nhật ...</p>
  
lich-tiep-cu-tri
<p>Lịch tiếp cử tri ng&agrave;y 5/10</p>
  
ChuChay
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG QUÂN KHU 3 (31/10/1945 - 31/10/2020)