Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Phê bình là nêu ưu điểm và vạch khuyết điểm của đồng chí mình. Tự phê bình là nêu ưu điểm và vạch khuyết điểm của bản thân mình. Tự phê bình và phê bình phải đi đôi với nhau”.

Phê bình và tự phê bình một mặt là để sửa chữa cho nhau, mặt khác để khích lệ đồng chí mình tiến bộ. Người có ưu điểm phải cố gắng phát huy, vươn lên không ngừng; người có khuyết điểm phải chân thành nhận thấy để sửa chữa. Tự phê bình và phê bình không phải “bới lông, tìm vết”, hạ bệ nhau hoặc phê bình người mà không nghiêm khắc tự phê bình mình; nể nang, né tránh, chỉ nhấn mạnh ưu điểm khi phê bình cấp trên để tâng bốc, nịnh hót... Đó là biểu hiện cơ hội chủ nghĩa. Người khẳng định “Ta phải biết cách phê bình sáng suốt, khôn khéo, như chiếu tấm gương cho mọi người soi thấu những khuyết điểm của mình, để tự mình sửa chữa, và “luôn luôn dùng và khéo dùng cách phê bình, thì khuyết điểm nhất định hết dần, ưu điểm nhất định thêm lên và Đảng ta nhất định thắng lợi”.

Tự phê bình và phê bình là một trong những nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, là hành động cách mạng, là cử chỉ văn hóa trong Đảng vì lợi ích và sự nghiệp chung của Đảng, của dân tộc.

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, do vậy ngay sau khi nhận được Hướng dẫn số 2870/HD-CT ngày 01/11/2018 của Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2018, Đảng ủy Phòng Kỹ thuật đã tổ chức quán triệt sâu sắc các nội dung trong hướng dẫn, đồng thời xây dựng Kế hoạch số 89-KH/ĐU ngày 02/11/2018 để tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ; triệu tập các đồng chí là Bí thư chi bộ để hướng dẫn cụ thể các nội dung, các bước tiến hành.

Chỉ đạo chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể cấp ủy, tự kiểm điểm của cá nhân sát với chức năng, nhiệm vụ và kết quả thực hiện trong năm. Trong báo cáo kiểm điểm của tập thể phải chỉ rõ trách nhiệm của từng cấp ủy viên trước những hạn chế, khuyết điểm của tập thể, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; phải chỉ rõ những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kết quả thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII về xây dựng Đảng. Đảng ủy đã gợi ý một số nội dung cần kiểm điểm làm rõ đối với chi bộ Xe máy và Chi bộ Kho 41, đồng thời chỉ đạo các chi bộ gợi ý nội dung kiểm điểm đối với những đảng viên vi phạm kỷ luật, đảng viên có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ thấp.

Điểm mới trong hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá lần này là việc nhiều chủ thể cùng tham gia đánh giá đối với một tổ chức đảng, đảng viên. Do vậy để tránh tư tưởng “bới lông, tìm vết, hạ bệ nhau hoặc phê bình người mà không nghiêm khắc tự phê bình mình”, Đảng ủy đã chỉ đạo chặt chẽ việc tự nhận xét, tự đánh giá theo các tiêu chí của tập thể và cá nhân. Đối với từng cá nhân nhận diện những biểu hiện cụ thể của 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để trung thực nhận mình có biểu hiện hay không biểu hiện suy thoái.

Quá trình kiểm điểm đã phát huy tốt dân chủ, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh. Thực hiện đánh giá đa chiều, chặt chẽ, công khai theo tiêu chí, tiêu chuẩn, đúng quy trình, nguyên tắc. Những cá nhân có dấu hiệu vi phạm kỷ luật trong năm đã được các chi bộ và Đảng ủy phân tích, đóng góp thẳng thắn, chân thành và đánh giá, xếp loại đúng với tính chất, mức độ vi phạm.

Quán triệt tinh thần tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên ở Đảng bộ Phòng Kỹ thuật đã góp phần quan trọng trong xây dựng mối quan hệ đoàn kết nội bộ, tôn trọng tập thể và tôn trọng lẫn nhau, cùng vì lợi ích chung xây dựng Đảng bộ TSVM, xây dựng Phòng Kỹ thuật VMTD, làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm 2019.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 830.188
   Online: 29