Suốt chặng đường 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo, giáo dục của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Quân đội, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng với sự phối hợp của các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, sự giúp đỡ, đùm bọc của Nhân dân, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt, lập nên nhiều chiến công vang dội, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Đại đội trinh sát

(Phòng Tham mưu - Bộ CHQS tỉnh)

Ngày 1.4.1947, tại thôn Gạo Bắc, xã Hồ Tùng Mậu (Ân Thi) theo quyết định của Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ huy tỉnh đội, huyện đội, xã đội, Tỉnh đội dân quân Hưng Yên được thành lập (tiền thân của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh). Ngày 26.1.2010, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 ra Quyết định số 6240/QĐ-BTL công nhận ngày 1.4.1947 là Ngày truyền thống của LLVT tỉnh Hưng Yên. Sự ra đời của cơ quan Tỉnh đội dân quân đánh dấu bước ngoặt quan trọng cho sự phát triển của LLVT tỉnh. Từ đây, Đảng bộ tỉnh đã có cơ quan tham mưu phụ trách công tác quân sự địa phương, giúp cấp uỷ, chính quyền củng cố và phát triển lực lượng, xây dựng các kế hoạch tác chiến, sẵn sàng chiến đấu đập tan mọi âm mưu và hoạt động quân sự của địch, làm nòng cốt trong cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện của Nhân dân trong tỉnh. 

Trong 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, mặc dù phải đương đầu với kẻ thù mạnh nhưng quân và dân Hưng Yên đã đoàn kết một lòng, chiến đấu dũng cảm, kiên cường, tổ chức đánh địch trên 9 nghìn trận, tiêu diệt và bắt sống hơn 30 nghìn tên, phá huỷ hàng trăm đồn bốt và hàng nghìn tấn đạn dược, cùng nhiều phương tiện chiến tranh của địch. Quân và dân Hưng Yên vinh dự được Bác Hồ tặng cờ “Đoàn kết Nhân dân đánh thắng giặc Pháp”; tên tuổi của những anh hùng như: Bùi Thị Cúc, Trần Thị Khang, Trần Thị Tý, Lê Văn Huân, Nguyễn Hòa Mục, Nguyễn Văn Ất, Trần Thị Dự... mãi mãi là biểu tượng anh hùng bất diệt của quân và dân Hưng Yên trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, góp phần cùng quân và dân cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Nhân dân và LLVT tỉnh vừa chiến đấu, vừa sản xuất với các phong trào như: “Thanh niên ba sẵn sàng”, “Phụ nữ ba đảm đang”, “Chắc tay cày, vững tay búa”, “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” phát triển mạnh mẽ. LLVT và Nhân dân trong tỉnh đã bắn rơi nhiều máy bay địch, đóng góp hàng triệu ngày công mở đường bảo đảm giao thông phục vụ chiến đấu; làm thủy lợi, xây dựng các công trình kinh tế kết hợp quốc phòng; chi viện nhiều nhân tài, vật lực cho các chiến trường, cùng quân và dân cả nước làm nên chiến thắng oanh liệt “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” và đại thắng mùa Xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong công cuộc đổi mới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều chủ trương, biện pháp xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện. Trong đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xác định việc xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị là nền tảng vững chắc, yếu tố quyết định đến sức mạnh chiến đấu của LLVT. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền thống, nhiệm vụ của LLVT tỉnh. Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng các tiềm lực và thế trận trong khu vực phòng thủ, trọng tâm là tham mưu kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh và củng cố quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, việc đầu tư ngân sách, bố trí quỹ đất xây dựng các công trình quân sự trọng điểm, các công trình chiến đấu trong khu vực phòng thủ được tỉnh quan tâm, xây dựng; các công trình mang tính lưỡng dụng được quy hoạch, triển khai chặt chẽ vừa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế trong thời bình, vừa bảo đảm phục vụ hoạt động của các thành phần trong khu vực phòng thủ khi có tình huống tác chiến xảy ra. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng giữa Bộ CHQS tỉnh với các đơn vị Quân đội, Công an đứng chân trên địa bàn tỉnh không ngừng được củng cố, phát triển; kịp thời nắm, dự báo tình hình, tham mưu với cấp ủy, chính quyền xử lý tốt các tình huống bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và toàn dân đối với hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như công tác quân sự, quốc phòng địa phương, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Hội đồng Giáo dục quốc phòng, an ninh tỉnh kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục, bồi dưỡng quốc phòng, an ninh. Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương tiến hành rà soát, phân loại các đối tượng cần bồi dưỡng theo quy định; xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tiễn, có tính khả thi cao. 

Xác định xây dựng LLVT tỉnh có sức mạnh và chất lượng tổng hợp ngày càng cao là yêu cầu then chốt, giữ vai trò quyết định đến kết quả thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm nhiệm vụ trực, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng kế hoạch và tổ chức luyện tập nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật cho cán bộ, chiến sĩ, kiên quyết không để bị động, bất ngờ. Các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát tình hình nhiệm vụ và yêu cầu tác chiến mới. Chú trọng tổ chức tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cấp huyện và cấp xã, đồng thời gắn công tác huấn luyện với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện đúng luật, công bằng, dân chủ, công khai bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng giao quân. Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu với tỉnh xây dựng lực lượng dân quân tự vệ bảo đảm tỷ lệ. Các đơn vị dân quân cơ động, dân quân tự vệ hoạt động có nền nếp, hiệu quả. Lực lượng dự bị động viên được biên chế, sắp xếp, kiện toàn, bổ sung, đăng ký, quản lý chặt chẽ đúng chức danh, chất lượng cao.

Với ý thức sâu sắc “từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu”, LLVT tỉnh luôn gắn bó máu thịt với Nhân dân, không chỉ là lực lượng nòng cốt trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cán bộ, chiến sĩ còn đồng hành giúp Nhân dân thực hiện việc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; xung kích phòng, chống bão lụt, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Bộ CHQS tỉnh đã điều động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ; gần 100 lượt phương tiện tham gia giúp Nhân dân và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đánh giá cao...

Phát huy truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT tỉnh nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, chủ động, sáng tạo quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh xây dựng tỉnh Hưng Yên giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng, an ninh, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 412.490
   Online: 45