Ngày 25/10, Đảng ủy quân sự tỉnh tổ chức cho cán bộ, đảng viên tham gia hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; học tập, quán triệt một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tổ chức. Hội nghị được tiến hành theo hình thức trực tuyến. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh…

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa thông báo Kết quả hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Từ ngày 2/10 đến ngày 8/10/2023, Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khoá XIII đã họp, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng. Đó là: Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024 - 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 10/6/2012 của Hội nghị Trung ương 5 khoá XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020. Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 của BCH Trung ương Đảng khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của BCH Trung ương Đảng khoá IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quy hoạch BCH Trung ương Đảng khoá XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng. Công tác cán bộ. Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ đến Hội nghị Trung ương 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị Trung ương 9 khoá XIII. Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2022. Tiếp đó, các đại biểu dự hội nghị nghe quán triệt những nội dung cơ bản trong Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Nghị quyết số 39-NQ/TU, ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện chủ trương bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn không là người địa phương giai đoạn 2023 – 2025 và 2025 – 2030; Quy định số 117-QĐ/TW, ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; Kết luận số 704-KL/TU, ngày 18/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 194-KH/TU ngày 24/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030; Chỉ thị số 51-CT/TU ngày 28/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023 – 2025; Nghị quyết số 40-NQ/TU ngày 31/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xử lý các vi phạm trong quản lý đất đai, xây dựng, giao thông, thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Nghị quyết số 41-NQ/TU ngày 21/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII mà đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin đến các đại biểu, cũng như các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được quán triệt, nghiên cứu tại hội nghị. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, các cấp, các ngành, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tham mưu sớm ban hành các kế hoạch phù hợp và triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Trong đó đặc biệt lưu ý thực hiện tốt việc kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; thực hiện chủ trương bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn không là người địa phương. Để thực hiện tốt công tác giảm nghèo, các cấp, các ngành triển khai tốt các cơ chế, chính sách của Nhà nước, đồng thời huy động các nguồn lực thực hiện tốt an sinh xã hội; tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và giảm nghèo bền vững; tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý đất đai; kịp thời chấn chỉnh khi có dấu hiệu sai phạm; khi có sai phạm thì phải xử lý nghiêm túc…


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 808.189
   Online: 23