Năm 2022, tỉnh Hưng Yên được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập KVPT tỉnh. Đây là dịp để nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền, khả năng tham mưu, phối hợp thực hiện của cơ quan quân sự, công an và các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể trong xây dựng và hoạt động KVPT, giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Để cuộc diễn tập đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tích cực đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị, làm tiền đề tổ chức cuộc diễn tập thành công tốt đẹp.

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu

 đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy

 kiểm tra tại thực địa diễn tập

Quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 3; rút kinh nghiệm từ những lần diễn tập trước, Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch diễn tập KVPT tỉnh năm 2022 và triển khai thực hiện bảo đảm khoa học, phù hợp với đặc điểm địa bàn, nhiệm vụ tác chiến, khả năng mọi mặt của địa phương. Để cuộc diễn tập diễn ra thành công, trước hết, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nhất là nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ. Cấp ủy, chính quyền các địa phương; các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã tích cực đổi mới mạnh mẽ, toàn diện cả nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục, phù hợp với nhận thức của từng đối tượng, đặc điểm, nhiệm vụ của địa phương. Trong đó, tập trung tuyên truyền, giáo dục vai trò, tầm quan trọng của cuộc diễn tập khu vực phòng thủ để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nắm chắc các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, các tình huống về quốc phòng, an ninh, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc địa bàn. Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin - Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Trung tâm văn hóa và truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố tiến hành tuyên truyền, giáo dục về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và diễn tập khu vực phòng thủ với nhiều hình thức, biện pháp. Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục, nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành được nâng lên, đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập.

Thực hiện công tác chuẩn bị diễn tập, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND lãnh đạo, chỉ đạo từ khâu xây dựng, triển khai thực hiện nghị quyết, ban hành các chỉ thị, kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo đến việc tổ chức khảo sát, xây dựng ý định diễn tập, xin ý kiến cấp trên. Trên cơ sở nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy và ý định diễn tập đã được phê duyệt, Ban Chỉ đạo thành lập Ban Tổ chức, các tiểu ban giúp việc, khung cán bộ tham gia diễn tập; đồng thời, xây dựng kế hoạch, ban hành các quyết định, quy định và xác định thời gian hoàn thành công tác chuẩn bị. Bộ CHQS tỉnh đã triển khai cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc tích cực xây dựng trên 2.000 văn kiện, tập trung vào hệ thống văn kiện của Bộ CHQS tỉnh, các loại văn kiện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, văn kiện của các binh chủng, ngành, đầu bài cơ bản, các chỉ thị, mệnh lệnh của trên theo quy định, bảo đảm đúng quy cách điều lệ công tác tham mưu tác chiến. Đồng thời đã triển khai kế hoạch phân công cán bộ thuộc Bộ CHQS tỉnh theo dõi, hướng dẫn giúp đỡ khối Đảng, Chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh trong xây dựng các loại văn kiện diễn tập và chuẩn bị các nội dung tập bài theo chương trình cuộc diễn tập bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, sát với chức năng nhiệm vụ ngành và điều kiện thực tế của địa phương. Quá trình xây dựng, cơ quan quân sự đóng vai trò trung tâm phối hợp, hiệp đồng, thẩm định giúp các sở, ban, ngành soạn thảo văn kiện bảo đảm đồng bộ, thống nhất, đúng quy cách công tác tham mưu tác chiến, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh, tuyệt đối không làm thay, làm giúp. Trong quá trình chuẩn bị diễn tập, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực làm tham mưu cho đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, nhất là cán bộ chủ chốt, chuyên viên các sở, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang; Ban Chỉ đạo, đạo diễn diễn tập tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các đồng chí cán bộ trong khung diễn tập, nội dung tập trung chủ yếu vào công tác tham mưu, tham mưu tác chiến, xây dựng văn kiện và hành động của các bộ phận trong diễn tập. Ngoài việc tập huấn, bồi dưỡng tập trung, tỉnh còn tranh thủ sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên tiến hành bồi dưỡng trực tiếp thông qua quá trình xây dựng văn kiện, luyện tập, thực hiện nhiệm vụ,… bảo đảm cán bộ tham gia diễn tập nắm chắc phương pháp chuẩn bị và thực hành diễn tập. Các lực lượng còn lại, tổ chức huấn luyện theo từng vấn đề, từng giai đoạn, từng trạng thái sẵn sàng chiến đấu, kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm những sai sót, thực hiện phương châm “sai đâu, sửa đó”, nếu sai nhiều tổ chức huấn luyện lại đến khi thuần thục.

Đồng chí đại tá Nguyễn Chí Công, UVBTV tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

 kiểm tra công tác xây dựng căn cứ chiến đấu KVPT tỉnh

Do yêu cầu, đòi hỏi của nhiệm vụ diễn tập nên việc bảo đảm phương tiện, vật chất rất lớn, các lực lượng tham gia diễn tập đều tích cực, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị. Bộ CHQS tỉnh  chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh phân công lực lượng xây dựng trên 70 hầm hào, trên 3.000m công sự  khu căn cứ chiến đấu. Mặc dù điều kiện thời tiết nắng, mưa thất thường nhưng cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh cũng đã đề cao trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn tranh thủ  thời gian để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm đúng tiến độ đề ra. Ngoài ra tại các địa điểm thực binh đánh địch tiến công hỏa lực đường không, thực binh đánh địch đổ bộ đường không, khu vực xây dựng bệnh viện dã chiến cũng được các đơn vị triển khai xây dựng đúng tiến độ và ý định của cuộc diễn tập. Công tác phục vụ diễn tập cũng được tiến hành chu đáo, ngoài việc bảo đảm âm thanh, ánh sáng, hệ thống thông tin liên lạc tại hội trường, khu vực thực binh, khu vực dành cho khách tham quan đầy đủ và thông suốt, Bộ CHQS tỉnh còn phối hợp với Công an tỉnh làm tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong suốt quá trình chuẩn bị diễn tập và diễn tập chính thức, đồng thời chỉ đạo làm tốt công tác quản lý, bảo mật tài liệu theo đúng quy định.

Đồng chí đại tá Đoàn Huy Thái, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

 kiểm tra khu vực thực binh đánh địch tiến công hỏa lực

Là đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức thực binh đánh địch tiến công hỏa lực và đánh địch đổ bộ đường không, Ban CHQS thành phố Hưng Yên và Trung đoàn 126  cũng đã tích cực phối hợp với các đơn vị và địa phương tổ chức cho lực lượng Dân quân tự vệ, dự bị động viên  tham gia xây dựng căn cứ và luyện tập nội dung thực binh, cùng với đó làm mới hệ thống mô hình trong các nội dung thực binh. Năm 2022 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh được tiến hành liên hoàn ở cấp tỉnh và 2 huyện Văn Giang, Yên Mỹ, cùng tham gia có Sở Giáo dục & Đào tạo, đến nay các đơn vị cũng đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng hệ thống văn kiện, các kế hoạch bảo đảm cho cuộc diễn tập, xây dựng hầm hào, công sự tại các căn cứ chiến đấu.

Với sự chỉ đạo nghiêm túc, sát sao của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập, sự đồng lòng của các cơ quan, sở, ban, ngành đoàn thể,  nhân dân và cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, tin tưởng rằng cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Hưng Yên năm 2022 sẽ thành công tốt đẹp. Qua đó  khẳng định tiềm lực và thế trận phòng thủ tỉnh ngày càng được xây dựng vững chắc, là nền tảng để LLVT tỉnh tiếp tục cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng địa phương vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 448.054
   Online: 43